ร้อยความฝันพันจินตนาการ

:: บทกลอน-บทกวี-เรื่องสั้น :: => เรื่องเศร้า => ข้อความที่เริ่มโดย: -`๏'’- G e n i 3 -`๏'’- ที่ 22 พฤศจิกายน 2005 : 22:25:12หัวข้อ: กาลครั้งหนึ่ง .. หั ว ใ จ นี้ เ ค ย มี รั ก
เริ่มหัวข้อโดย: -`๏'’- G e n i 3 -`๏'’- ที่ 22 พฤศจิกายน 2005 : 22:25:12
(http://fuwa2li.fc2web.com/bare/hana12_c.gif)


ภ า พ ที่ เ ห็ น ต ร ง ห น้ า คื อ ค ว า ม จ ริ ง
เหมือนโลกทั้งโลกหยุดนิ่งละทิ้งฉัน


อ ย า ก ก้ า ว อ อ ก ไ ป ใ ห้ พ้ น ๆ จ า ก ค ว า ม ร้ อ น ร น ป น เ งี ย บ งั น
ทำไม?  เกิดอะไรกับฉัน?  คำถามนับหมื่นพันผ่านเข้ามา


ไ ม่ เ ค ย เ ชื่ อ คำ พู ด ใ ค ร ๆ
จนเห็นกับตาว่ามันใช่!!  ความผูกพันมากมายก็ไร้ค่า


รู้ สึ ก ไ ด้ ถึ ง ค ว า ม ป ว ด ร้ า ว ที่ จู ง มื อ ค ว า ม เ ห ง า ก้ า ว เ ข้ า ม า
การหายใจเข้าออกธรรมดา กลับดูเหมือนว่าจะยากเกิน


พั น ธ น า ก า ร แ ห่ ง ใ จ ใ ก ล้ ข า ด วิ่ น
ความรักของฉันกำลังจะจบสิ้น แต่หัวใจเธอคงยิ้มกริ่ม สรรเสริญ

ฉั น จ ะ เ ลื อ ก เ ป็ น ผู้ ไ ป ม อ บ เ ส้ น ท า ง แ ล ะ ชี วิ ต ใ ห ม่ ใ ห้ เ ธ อ ก้ า ว เ ดิ น
เผื่อวันพรุ่งนี้ที่เธอเผชิญ จะได้ไม่ต้องทนรักกันให้ยากเกิน อีกต่อไป


ฉั น จ ะ จ า ก ไ ป เ งี ย บ ๆ ลำ พั ง
จะไม่บอกให้เธอฟัง ถึงเรื่องราวความหลังว่าเจ็บแค่ไหน

 รู้ ตั ว แ ล้ ว ว่ า โ ง่ ง ม อ่ อ น ไ ห ว กั บ ค า ร ม ค น หั ว ไ ว
นับแต่นาทีนี้จะสำนึกเอาไว้ ว่าเธอได้ตายจากไปแล้วจริง - จริง


(http://fuwa2li.fc2web.com/bare/biidama1.gif)(http://fuwa2li.fc2web.com/bare/biidama2.gif)


 ~ k w a n g ~  (http://www.wzgirl.com/photo/pic/illust/60/thby.gif)  -`๏’- G e n i 3 -`๏’-
หัวข้อ: Re:กาลครั้งหนึ่ง .. หั ว ใ จ นี้ เ ค ย มี รั ก
เริ่มหัวข้อโดย: -`๏'’- G e n i 3 -`๏'’- ที่ 23 พฤศจิกายน 2005 : 23:13:21
(http://www2.tba.t-com.ne.jp/2beans/m-style/natural1/m-styl17.gif)


หัวใจไม่อบอุ่น
 เ ล ย ไ ม่ คุ้ น กั บ ล ม ห น า ว

ข้างกายก็ว่างเปล่า เหลือเพียงเรื่องราวอันอ่อนไหว


ท่ามกลางอากาศผันแปร
 ค น พ่ า ย แ พ้ ก็ อ่ อ น ใ จ

ห่มผ้าก็ไม่ได้ช่วยให้ .. อุ่นหัวใจได้สักที


หรือเพราะคืนนี้
ไ ม่ มี เ ธ อ ใ ช่ ไ ห ม

คำตอบคือ "ใช่" ชีวิตฉันจึงเป็นไปในแบบนี้


ผ่านร้อน .. ผ่านฝน .. ผ่านหนาว
หัวใจก็ปวดร้าวทบทวี

. . รู้ ซึ้ ง แ ล้ ว คื น นี้ . .  


ส า ย ล ม ห วั ง ดี ไ ม่ มี จ ริ ง


(http://fuwa2li.fc2web.com/bare/heartn.gif)


-`๏’- G e n i 3 -`๏’-
[/size]


หัวข้อ: Re:กาลครั้งหนึ่ง .. หั ว ใ จ นี้ เ ค ย มี รั ก
เริ่มหัวข้อโดย: -`๏'’- G e n i 3 -`๏'’- ที่ 26 พฤศจิกายน 2005 : 02:03:01


(http://www.wzgirl.com/photo/pic/illust/15/8.gif)


ฉั น ดู แ ล หั ว ใ จ ด้ ว ย ตั  ว ฉั น
ถึงแม้บางวันไม่ใช่เรื่องง่าย

ยิ่งเห็นความรักของผู้คน ที่เวียนวนผ่านเข้ามา (http://www.whenifallinlove.net/diary/images_etc/Tree-Garden/image024.gif) แล้วผ่านไป
มันทำให้ฉันได้เข้าใจ ความรักทำให้ร้องไห้ และทำให้ยิ้มได้เช่นกัน


ฉั น ไ ม่ ไ ด้ ม อ ง โ ล ก ใ น แ ง่ ดี
แต่ประสบการณ์ที่มีได้สอนฉัน

(http://www.whenifallinlove.net/diary/images_etc/Tree-Garden/image028.gif)ให้มองโลกตามความเป็นจริง ว่าอันไหนคือสิ่งที่สำคัญ
เมื่อมีรัก มีความฝัน  เราจะดูแลกันและกันด้วยหัวใจ


ห า ก มี วั น ไ ห น ที่ รั ก จ า ก ล า
ฉันก็ได้เรียนรู้ค่า หยดน้ำตา และความอ่อนไหว

ว่าเป็นแค่ช่วงหนึ่งของชีวิต ให้เราได้ใช้ความคิด (http://www.whenifallinlove.net/diary/images_etc/Tree-Garden/image023.gif) มากกว่าหัวใจ
กับการที่จะตัดใจ ต้องซ่อนความรู้สึกข้างในไว้ให้ดี


วั น นี้ .. ฉั น จึ ง เ รี ย น รู้ ว่ า
ไม่มีอะไรจะมีค่า มากกว่าตัวเราในตอนนี้

 ความรัก (http://www.whenifallinlove.net/diary/images_etc/Tree-Garden/image026.gif) ไม่เคยทำร้ายใคร หากเราไม่ปล่อยใจเสรี
ในหยดน้ำตา ในรอยยิ้มที่มี ก็ตัวเราต่างหากที่ .. เลือกใช้เอง


(http://www.whenifallinlove.net/diary/images_line/line15//60015.gif)


-`๏’- G e n i 3 -`๏’-
[/size]


หัวข้อ: Re:กาลครั้งหนึ่ง .. หั ว ใ จ นี้ เ ค ย มี รั ก
เริ่มหัวข้อโดย: -`๏'’- G e n i 3 -`๏'’- ที่ 28 พฤศจิกายน 2005 : 00:40:10
(http://www2.tba.t-com.ne.jp/2beans/m-style/natural1/m-styl5.gif)


อย่านะ ..  อย่าร้องไห้
น้ำตาไม่ใช่สิ่งสุดท้ายของคืนนี้

เก็บนะ เก็บเอาไว้
บ อ ก ใ จ ตั ว เ อ ง ทุ ก ที
แล้วพรุ่งนี้สิ่งดี ๆ จะผ่านเข้ามา

อย่านะ .. อย่าร้องไห้
เห็นนั่นไหม แสงรำไรที่ปลายฟ้า

เช็ดนะ เช็ดน้ำตา
แล้วออกไปมองดาว บนฟ้าไกล


หยุดนะ .. หยุดร้อง
เห็นดาวจ้องมองมา ที่เราไหม

เหงานะ เหงาหัวใจ
เ มื่ อ เ ห็ น เ ง า ข อ ง ใ ค ร ใ น ด ว ง ต า
[/color]

หยุดนะ .. หยุดร้อง
แล้วเลิกมองไป
ที่ ป ล า ย ฟ้ า [/color]

หลับนะ .. หลับตา
หลับไปพร้อมกับความชินชาในหัวใจ


แล้วพรุ่งนี้ของเรานั้น
จะเป็นวันที่สดใส

ไ ม่ น ะ .. ไ ม่ เ ป็ น ไ ร
ปลอบตัวเอง ปลอบหัวใจ ให้ผ่าน
ฝั น ร้ า ย ไปอีกคืน[/size]


(http://www.whenifallinlove.net/diary/images_line/line19/rine_c.gif)


-`๏’- G e n i 3 -`๏’-[/color]หัวข้อ: Re:กาลครั้งหนึ่ง .. หั ว ใ จ นี้ เ ค ย มี รั ก
เริ่มหัวข้อโดย: -`๏'’- G e n i 3 -`๏'’- ที่ 29 พฤศจิกายน 2005 : 00:04:30
(http://www.whenifallinlove.net/diary/images_etc/food/2ki.gif) . . . . . . . (http://www.whenifallinlove.net/diary/images_etc/Tree-Garden/bb000.gif)

ใ บ ไ ม้ แ ห้ ง สี น้ำ ต า ล
บอกเล่าความร้าวรานของตัวฉัน
หยิบใบขึ้นมา . . . . . . . . . . . . . . .
[/size]

โ ย น ไ ป บ น ฟ้ า ..  บ น ต ะ วั น
แต่แรงใจ  แรงไฟ  แรงฝัน หมดลงตั้งแต่ใบนั้น โรยลา[/size]


(http://www.whenifallinlove.net/diary/images_line/line19/s005.gif)

(http://www2.tba.t-com.ne.jp/2beans/sozai/mini/m-stylmini4.gif) ใ บ ไ ม้ แ ห้ ง สี น้ำ ต า ล
เหลือเพียง เ ง า ข  อ ง ค ว า ม อ่ อ น ห ว า น

ในวันล้า  . . . . . . . . . . .
ปลิวไหวตามสายลม ที่หอบพัดความขื่นขม ผ่านเข้ามา

ถมทับอยู่บนพื้นดินอย่าง
[/size] ไ ร้ ค่ า และล่วงลงจากกิ่งช้า ๆ
พร้อม ห ย ด น้ำ ต า . . . . . ของใครบางคน
[/size]


(http://www.whenifallinlove.net/diary/images_line/line19/s005.gif) ใ บ ไ ม้ แ ห้ ง สี น้ำ ต า ล  
มีเรื่องราวของวันวานที่สับสน


อี ก น า น แ ค่ ไ ห น กว่าหัวใจจะมีใครสักคน[/size]
หยิบใบขึ้นมาอย่างมีเหตุผล (http://www.whenifallinlove.net/diary/images_etc/Tree-Garden/bb001.gif) และพาฉันผ่านพ้นความหม่นใจ


(http://www.whenifallinlove.net/diary/images_line/line19/s005.gif)

ใ บ ไ ม้ แ ห้ ง สี น้ำ ต า ล
จ ะ มี ใ ค ร ต้ อ ง ก า ร กั น อี ก ไ ห ม

รอคอยอยู่ตรงนี้ บนพื้นดินที่อ้างว้างห่างไกล
ทับถมลงบนหยดน้ำตาใส . . . . . . . . . . . . . (http://www2.tba.t-com.ne.jp/2beans/sozai/mini/m-stylmini5.gif)
[/size]

จ น ก ว่ า ล ม ห า ย ใ จ สุ ด ท้ า ย จ ะ สิ้ น สุ ด ล ง
[/color]

(http://www.whenifallinlove.net/diary/images_line/line19/s005.gif)

(http://www.whenifallinlove.net/diary/images_etc/Tree-Garden/Fi_fu2.gif)  28 (http://www2.tba.t-com.ne.jp/2beans/sozai/button/n-11.gif) 2548  (http://www.whenifallinlove.net/diary/images_etc/Tree-Garden/Fi_fu2.gif)

แต่งตอบพี่กี้ (keekie) ที่บ้านกลอนไทย (Thaipoem)


-`๏’- G e n (http://www.whenifallinlove.net/diary/images_etc/Tree-Garden/r4.gif) 3  -`๏’-
[/size]


หัวข้อ: Re:กาลครั้งหนึ่ง .. หั ว ใ จ นี้ เ ค ย มี รั ก
เริ่มหัวข้อโดย: จุฬาลักษณ์ ที่ 02 ธันวาคม 2005 : 09:43:02
กับความเงียบเหงา ..
ชีวิตว่างเปล่า .. หัวใจไหว ..
ลูกตุ้มนาฬิกา .. แกว่งไกว ..
ราวจงใจ .. ร่ำไร .. อย่างใจเย็น ..
..
วนเวียน .. เวียนวน ..
ทุกข์ทน .. ระคนหม่น .. อย่างร้างเร้น ..
ทุกอณู .. สัมผัสจากเธอ .. ยังชัดเจน ..
ฤๅจะเป็น .. ฝันร้าย .. ของความจริง ..
..
กาลครั้งหนึ่ง .. แห่งความรัก ..
ฉันประจักษ์ .. ในบางสิ่ง ..
ตั้งแต่เธอเดินจากไป .. และร่างกายไม่ไหวติง ..
``นิรันดร`` .. ใครว่าจริง .. ฉันขอทิ้งความศรัทธา ..
..


โหยยยยยยยยยยยยยยยยยย ..
ไม่ได้แต่งนานมาก ..
ทำไมมันถึงได้ยากเย็นขนาดนี้เนี่ยยยยยยย???? ..
แต่เพราะ U นะ .. เลยอยากต่อ ..
คิดถึงมากๆๆๆๆ[/size][/font][/color]


หัวข้อ: Re:กาลครั้งหนึ่ง .. หั ว ใ จ นี้ เ ค ย มี รั ก
เริ่มหัวข้อโดย: มังกรวาโย ที่ 03 ธันวาคม 2005 : 20:40:34


(http://www2.tba.t-com.ne.jp/2beans/sozai/etc/autumn-L4.gif)


ฉั น ดู แ ล หั ว ใ จ ด้ ว ย ตั  ว ฉั น
ถึงแม้ว่าในบางวันไม่ใช่เรื่องง่าย

ยิ่งเห็นความรักของผู้คน ที่เวียนวนผ่านเข้ามา (http://www.whenifallinlove.net/diary/images_etc/Tree-Garden/image024.gif) แล้วผ่านไป
มันทำให้ฉันได้เข้าใจ ความรักทำให้ร้องไห้ และทำให้ยิ้มได้เช่นกัน


ฉั น ไ ม่ ไ ด้ ม อ ง โ ล ก ใ น แ ง่ ดี
แต่ประสบการณ์ที่มีได้สอนฉัน


ให้มองโลกตามความจริง ว่าอันไหนคือสิ่งที่สำคัญ
เมื่อมีรัก มีความฝัน  (http://www.whenifallinlove.net/diary/images_etc/Tree-Garden/image028.gif) เราจะดูแลกันและกันด้วยหัวใจ


ห า ก มี วั น ไ ห น ที่ รั ก จ า ก ล า
ฉันก็ได้เรียนรู้ค่า หยดน้ำตา และความอ่อนไหว

ว่าเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งของชีวิต ให้เราได้ใช้ความคิด (http://www.whenifallinlove.net/diary/images_etc/Tree-Garden/image023.gif) มากกว่าหัวใจ
กับการที่จะตัดใจ ต้องซ่อนความต้องการข้างในไว้ให้ดี


วั น นี้ ฉั น จึ ง เ รี ย น รู้ ว่ า
ไม่มีอะไรจะมีค่ามากกว่าตัวเราในตอนนี้

(http://www.whenifallinlove.net/diary/images_etc/Tree-Garden/image026.gif) ความรักไม่เคยทำร้ายใคร หากเราไม่ปล่อยใจเสรี
ในหยดน้ำตา ในรอยยิ้มที่มี ก็ตัวเราต่างหากที่ .. เลือกใช้เอง


(http://www.whenifallinlove.net/diary/images_line/line15//60015.gif)


-`๏’- G e n i 3 -`๏’-
[/size]


ชอบมากๆงับ


ฉันดูแลหัวใจด้วยตัวเอง
ถึงแม้สีสันที่บรรเลงจะไม่ . . . งามงด . . . สดใส
หัวใจไม่ใช่สีชมพู . .(http://www.212cafe.com/freewebboard/user_board/zaqooya/picture/00001_30.gif). . ไม่งดงามชวนฝันอย่างใคร
คำว่าเปราะบางเคยรู้สึกไหม . . . "ยอมรับ" . . .แต่ไม่ปล่อยมากเกินไป . . แล้วกัน

(http://www.212cafe.com/freewebboard/user_board/zaqooya/picture/00001_28.jpg)

. . . ฉันมองโลกตามความเป็นจริง . . .
วันนี้อาจมีหลายสิ่งที่ทำให้ฉัน. . .เพ้อฝัน
แต่พรุ่งนี้อาจมีน้ำตาก็ได้ . .(http://www.212cafe.com/freewebboard/user_board/zaqooya/picture/00001_31.gif). . ใครจะไป รู้กัน
บนทางก้าวเดินบนความผูกพัน...เป็นธรรมดาที่จะมีเรื่องของความฝัน. . .ที่ร่วยโรย

 (http://www.212cafe.com/freewebboard/user_board/zaqooya/picture/00001_27.gif)

ผู้คนหมุนเวียนผ่านมา
ประสบการณ์ที่ไม่ต้องผ่านการทดลอง ..หรือ.. เสาะหา
สอนฉันรู้ว่าความรักมีทั้งหยดน้ำตา .. และความสดใส
ฉันได้เห็นผู้คนที่โลกทั้งโลกนิ่งงัน และ ผู้คนหัวเราะกับสีสันที่แต่งแต้มใจ
แต่ฉันอาจจะเด็กเกินไป. . . เลยเห็นว่าบางทีความรู้สึกของหัวใจก็ไร้สาระได้เหมือนกัน(http://www.212cafe.com/freewebboard/user_board/zaqooya/picture/00001_16.gif)
 

 (http://www.212cafe.com/freewebboard/user_board/zaqooya/picture/00001_28.jpg)

อย่าพึ่งเลยนะคนดี...
เธออย่าพึ่งต่อตี...กับความรู้สึกของฉัน
หากวันไหนความรักจากลา... เธอก็จะได้เรียนรู้หยดน้ำตาเช่นกัน
ฉันหวังว่าจะไม่มีวันนั้น วันที่ต้นไม้
แห่งความผูกพัน . . (http://www.whenifallinlove.net/diary/images_etc/food/2ki.gif) . .ของเธอร่วงโรย

 


(http://www.212cafe.com/freewebboard/user_board/zaqooya/picture/00001_5.gif) ..เพราะฉันได้เรียนรู้แล้วว่า..
ไม่มีอะไรจะสำคัญมากกว่า ตัวของเราเองในวันนี้..
ความรักไม่เคยทำร้ายใคร. . หากเราไม่ปล่อยหัวใจให้เสรี (http://www.212cafe.com/freewebboard/user_board/zaqooya/picture/00001_5.gif)
รอยยิ้ม หรือหยดน้ำตาที่มี ตัวเราต่างหากที่..เลือกเอง.. [/size]

(http://www.whenifallinlove.net/diary/images_line/line14/line_ot7.gif)
[/color]


หัวข้อ: Re:กาลครั้งหนึ่ง .. หั ว ใ จ นี้ เ ค ย มี รั ก
เริ่มหัวข้อโดย: -`๏'’- G e n i 3 -`๏'’- ที่ 13 ธันวาคม 2005 : 23:52:58
(http://fuwa2li.fc2web.com/bare/bbs5.gif)


ยืนส่งเธอ ต ร ง เ ส้น ข อ บ ฟ้ า
โบกมือลาน้ำตาไหล

เส้นทางข้างหน้าอีกยาวไกล
ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคนดี


ไม่ รู้ เ ห มื อน กั น ว่ า อี กเ มื่ อ ไ ห ร่
ที่เราจะกลับมาพบกันใหม่ บนทางสายนี้


หรือ
อ า จ ไ ม่ มี วั น นั้ น เ ล ย บางที
คำตอบที่มีเกินคาดเดา


ก็ ข อ ใ ห้ เ ธ อ โช ค ดี
เมื่อในวันนี้เธอยังมีเขา


ทำ ไ ด้ เ ท่ า นี้ กับฐานะที่มีระหว่างเรา
ส่งเธอตรงที่เก่า ใต้ขอบฟ้าเทา
"เ พี ย ง ลำ พั ง"


(http://www.whenifallinlove.net/diary/images_line/line19/rine_e.gif)-`๏’- G e n i 3 -`๏’-
[/size]


(http://www.wzgirl.com/photo/pic/icon/08/square_002.gif) จุฬาลักษณ์  คิดถึง u เหมือนกันอะ ,, ขอบคุณมากๆ เลยน๊าา ที่มาตอบให้ น่ารักที่สุดเลยยย
(http://www.wzgirl.com/photo/pic/icon/08/square_011.gif)  คุณมังกรวาโย    ขอบคุณมากนะคะ ที่ชอบกลอนบทนั้น และก็ขอบคุณที่แวะมาตอบด้วยค่ะ
(http://www.wzgirl.com/photo/pic/icon/08/square_014.gif) Thank you for all  ขอบคุณทุกคนที่เปิดเข้ามาอ่านนะคะ
หัวข้อ: Re:กาลครั้งหนึ่ง .. หั ว ใ จ นี้ เ ค ย มี รั ก
เริ่มหัวข้อโดย: -`๏'’- G e n i 3 -`๏'’- ที่ 14 ธันวาคม 2005 : 00:51:24
(http://www2.tba.t-com.ne.jp/2beans/m%2B/water/w-girl1.gif)


 เธอมากับ
สายลมเหงา
ที่ ห อ บ พ า ค ว า ม ห ม่ น เ ศ ร้ า ม า ม อ  บ ใ ห้


ฉันมากับเม็ดทราย

ที่ ห อ บ พ า ค ว า ม เ ดี ย ว ด า ย ม า โ ป ร ย ฟ้ า


เมื่อไหร่ที่ลมพัด
ค ลื่ น ท ะ เ ล เ ห่ ซั ด เ ม็ ด ท ร า ย ม า


เม็ดทราย ก็ฝัน (ไปไกล) ว่า
 จ ะ ก ร ะ พ ริ บ พ ร า ย ที่ ป ล า ย ฟ้ า ไ ด้ เ ห มื อน ด า ว


แต่แล้วเม็ดทราย ก็ทำได้ แค่เพียงฝัน
[/size]
ม อ ง ด า ว อ ย่ า ง เ งี ย บ งั น กั บ ค ว า ม ไ ห ว ห วั่ น ใน คื น ห น า ว


สายลมมาจากลา ทิ้งเม็ดทรายไร้ค่าเฝ้ามองดาว
พ อ ด า ว ไ ห ว ใ จ ก็ เ ห ง า น้ำ ต า พ ร่ า ง พ ร า ว~ น้ำ ต า ท ร า ย ~


-`๏’- G e n i 3 -`๏’-[/size]You came with lonely wind
That brought along sadness


I came with a grain of sand

That brought lonesome to scatter over the sky


When the wind blew
The waves brought sand to shore


A grain of sand then dreamed that
It would have been sparkle at the horizon like stars


But a grain of sand could only dream
[/size]
Staring at the stars quietly with uncertainty through a cold night


The wind waved good-bye, left the worthless sand staring at the stars
When the stars moved, heart was lonely in tears~ S a n d  t e a r s ~


(http://www.whenifallinlove.net/diary/images_etc/button10/bkx.gif)(http://www.whenifallinlove.net/diary/images_etc/button10/bkx.gif)(http://www.whenifallinlove.net/diary/images_etc/button10/bkx.gif)


Translated by ::  Ros[/size]


หัวข้อ: Re:กาลครั้งหนึ่ง .. หั ว ใ จ นี้ เ ค ย มี รั ก
เริ่มหัวข้อโดย: kwang ที่ 30 ธันวาคม 2005 : 17:35:40ถนนสายนี้ทอดยาว���������������
ฉันมองเห็นเธอก้าวไปข้างหน้า���������������
ผ่านร้อน .. ฝน .. หนาว ..ฤดูกาลแห่งเวลา���������������
มีไหมความห่วงหา..คนจากลาจะอาลัย
 [/color]������������
���

������ถนนสายนี้เหน็บหนาว���������
������ฉันหอบความปวดร้าว..ก้าวไปข้างหน้า���������
������ผ่านร้อน..ฝน..หนาว..ฤดูกาลแห่งน้ำตา���������
������มีไหมใครห่วงหา..คนเหว่ว้ายังเฝ้ารอ [/color]


(http://www2.tba.t-com.ne.jp/2beans/sozai/illust/ms-084.gif)
  ฉันมาตามร่องรอย..ความผูกพัน������������
ใต้ฟ้าเดียวกัน..แต่ต่างองศา���
���������
ตักที่เคยหนุน..ไหล่ที่เคยคุ้น..คำอำลา������������
ความทรงจำ..พร่างพรูช้า-ช้า..เชื้อเชิญหยาดน้ำตาให้หลั่งริน������������
���
(http://www2.tba.t-com.ne.jp/2beans/sozai/button/nb13.gif)

เส้นทาง..สายเดิม���������������
ไม่ว่าจะเป็นจุดแรกเริ่ม..หรือสุดสิ้น
������������
ปลายทางก็ไม่อาจบรรจบ..เหมือนขอบฟ้าไม่เคยพบกับผืนดิน������
แม้น้ำตาฟ้าร่วงริน..คำถามของผืนดิน..ท้องฟ้าอาจไม่ได้ยินว่า..ทำไม���

(http://www2.tba.t-com.ne.jp/2beans/sozai/illust/ms-088.gif)

เส้นทางที่เราต่างเผชิญ���������������
มองเห็น..แต่ไม่อาจร่วมเดินด้วยกันได้
������������
อาจเป็นเพราะฟ้ากำหนด..ให้ใครคนหนึ่งสวมบทเป็นผู้ไป���������
แม้หยาดน้ำตาก็รั้งไม่ไหว..เก็บเธอไว้ลึกสุดใจก็แล้วกัน���
������
(http://www2.tba.t-com.ne.jp/2beans/sozai/icon/tombo6.gif)��������������

. . . . เ ธ อ ไ ม่ เ ค ย จ า ก ฉั น ไ ป ไ ห น������������
ยังคงส่งยิ้มทักทาย..ปลอบประโลมยามฉันร้องไห้..ในโลกความฝัน
������
เธอยังมีตัวตน..เธอยังเป็นคนที่ฉันผูกพัน������������
แม้ฟ้าก็ไม่อาจพรากเธอจากฉัน..เธอยังอยู่ตรงนั้น..ในหัวใจของฉัน

. . . . ต ล อ ด ก า ล . . . .��


(http://www.marketathome.com/forum/apictures/557421.gif)

[/color]���������[/size]


หัวข้อ: Re:กาลครั้งหนึ่ง .. หั ว ใ จ นี้ เ ค ย มี รั ก
เริ่มหัวข้อโดย: ฟ้าหลังฝนคนหลังเขา ที่ 02 มกราคม 2006 : 21:07:03

 

เหมือนนิทานเรื่องหนึ่ง....ที่เราเพิ่งอ่านจบ
ดูดูไปก็คล้ายคนที่เคยคบ..เคยห่วงหา
ดั่งนิทานที่จบ..คนที่คบ...ก็ห่างตา
ทิ้งไว้เพียงเวลาที่ผ่านมา.....ไว้ศึกษาและเรียนรู้....

   

    ครั้งหนึ่งตัวเราก็เคยฝัน
เคยหมายมั่นอยากให้เป็นเช่นใจปอง
สิ่งที่ใฝ่ที่ฝันนั้น....  มิเป็นรอง
ดั่งเช่นได้ครอบครองเธอ....เพียงผู้เดียว
หัวข้อ: Re:กาลครั้งหนึ่ง .. หั ว ใ จ นี้ เ ค ย มี รั ก
เริ่มหัวข้อโดย: -`๏'’- G e n i 3 -`๏'’- ที่ 30 มกราคม 2006 : 10:32:27
(http://www.marketathome.com/forum/apictures/522208.gif)


เคยเห็นเธออยู่ไกลๆ ป ล า ย โ ค้ ง ฟ้ า
แต่สายลมแห่งโชคชะตาก็พัดเธอมาอยู่ข้างๆ


ขอบคุณสำหรับ
[/size] ค ว า ม คิ ด ถึ ง ที่ครั้งหนึ่งดูเลือนราง
อยากส่งกลับไปให้เธอบ้าง ว่าคนอ้างว้างก็คิดถึงเธอข อ โ ท ษ [/size]ที่ไม่อาจส่งข้อความอื่นใด
แค่ความคิดถึงที่เอ่ยไปก็คิดวุ่นวายอยู่เสมอ


ไม่อยากให้เธอหวั่นไหว หากมีวันไหนที่เธออ่านเจอ
กลัวใครอีกคนที่ดีกับเธอจะรินน้ำตาเอ่อด้วยเสียใจ


จึงเก็บ
[/size] ค ว า ม ใ น ใ จ ฝากเอาไว้กับดวงดาว
ตลอดการเดินทางที่เหน็บหนาว และทุกเรื่องราวอันอ่อนไหว


เมื่อไหร่ที่เธอแหงนมองฟ้า ไม่ว่าจะองศาใด
ฉันคิดถึงเธอมากแค่ไหน ลองนับดาวบนฟ้าไกล จะรู้เอง!


(http://www.whenifallinlove.net/diary/images_line/line14/fl-1c.gif)


-`๏’- G e n i 3 -`๏’-
[/color]


หัวข้อ: Re:กาลครั้งหนึ่ง .. หั ว ใ จ นี้ เ ค ย มี รั ก
เริ่มหัวข้อโดย: kwang ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2006 : 22:42:35


(http://www.marketathome.com/forum/apictures/559602.jpg). . . อ ย า ก ป ล่ อ ย หั ว ใ จ ห ยุ ด พั ก . . อ ย า ก ห ลั บ ต า
อยากจากไปพร้อมความวุ่นว้าของใครคนนี้
อยากไม่รู้สึกนึกคิดอะไร..อยากลืมเธอให้ได้ซักนาที
อยากเก็บวันวานที่เคยมี..กองทิ้งไว้ตรงนี้..แล้วบอกลา

. . . ใ ห้ ภ า พ ข อ ง เ ร า เ ป็ น เ พี ย ง ค ว า ม ห ลั ง
ซ่อนตัวเงียบๆไม่เสียงดัง..  ไม่ถามหา
เป็นหัวใจที่เปล่าว่าง..ไม่มีภาพเธอมาวาง.. ให้รกตา
ไม่อยากรู้สึกรู้สา.. ไม่อยากรับรู้เลยว่า . . ยั ง รั ก เ ธ อ

. . . แ ม้ เ พี ย ง ช่ ว ง เ ว ล า ที่ หั ว ใ จ ไ ห ว เ ต้ น
ก็คล้ายว่าจะฆ่าเข่น. . ตัวฉันทั้งเป็น . . ให้ช้ำเหม่อ
เมื่อความเหงาเข้าประดัง ..คือม่านความหลังที่เป็นเธอ
ฉันยังต่อรองได้อีกเหรอ? .. เมื่อคนที่แพ้เสมอ .. คือฉันเอง

. . . วั ง ว น ค น ท ร ม า น อั น ห ว า ม ไ ห ว
ฉันถูกความรักผลักไส.. จากคืนวันร้ายๆคอยข่มเหง
เหมือนโลกทั้งใบถูกปิด..กักขังทั้งตัวทั้วชีวิต..อย่างไม่เกรง
แม้แสงสีและเสียงเพลง .. ก็คล้ายขับร้องบรรเลง.. ด้วยน้ำตา

. . . ห า ก ล ม ห า ย ใ จ ยั ง เ ป็ น ข อ ง ฉั น
ฉันคงมีคืนและวัน..ไปกับการโอบกอดความเงียบงัน..ฝันผวา
ในโลกที่ฉาบทาด้วยความเหงา . . ในความโศกเศร้าที่ร้างไร้ใครเยียวยา
แม้เป็นการทรมานของฟากฟ้า.. แม้จะถูกฆ่าเข่นด้วยน้ำตา
. . ก็ ต้ อ ง ย อ ม . .(http://city.9sky.com/non-cgi/usr/27/27_4200_598.gif)


หัวข้อ: Re:กาลครั้งหนึ่ง .. หั ว ใ จ นี้ เ ค ย มี รั ก
เริ่มหัวข้อโดย: -`๏'’- G e n i 3 -`๏'’- ที่ 15 มีนาคม 2006 : 19:23:29
 


.. พา หั ว ใ จ ม า ท ะ เ ล ..

มานอนฟังคลื่นเห่ .. ทะเลไหว

ใ น อ้ อ ม ก อ ด ข อ ง ขุ น เ ข า แ ล ะ เ ม็ ด ท ร า ย

ที่ทอดตัวเรียงราย ล้อมทะเล


.. อ ยู่ ลำ พั ง ต ร ง นี้ ไ ม่ มี ใ ค ร ..

อ้างว้าง หัวใจว้าเหว่

ความรู้สึกมากมายปนเป

ฉั น กำ ลั ง ห นี ท ะ เ ล ใ น หั ว ใ จ

(http://fuwa2li.fc2web.com/bare/potya.gif)

.. อยากอยู่ในอ้อมกอดใครบางคน ..

ฉันยังสับสน อ่อนไหว

คลื่นซัด กระทบสาด ริมหาดทราย

       ,, หั ว ใ จ ก ร ะ จั ด ก ร ะ จ า ย  
                                             เ ก ลื่ อ น ท ะ เ ล ,,


...................................................................................................*


-`๏’- G e n i 3 -`๏’-
[/color]


หัวข้อ: Re:กาลครั้งหนึ่ง .. หั ว ใ จ นี้ เ ค ย มี รั ก
เริ่มหัวข้อโดย: kwang ที่ 21 มีนาคม 2006 : 00:49:58

(http://www.marketathome.com/forum/apictures/585713.jpg)ท ะ เ ล  . . คล้าย-คล้าย กำลังว้าเหว่..ในคืนร้าว

พ ร ะ จั น ท ร์  . . สีเหงาโปรยความโศกเศร้าไปทั้งฟ้า

แ ส ง ด า ว  . . กลับดูพร่างพราวราวหยาดน้ำตา

ผื น ท ร า ย . . ช่างดูไร้ค่า..สำหรับใคร

. . . กลับมาตรงนี้ที่เดิม . . .
ณ ที่ที่ความรักแรกเริ่ม.. แ ส ง ด า ว ดวงเดิมที่เคยสุกใส
สำผัสอบอุ่น..จากคนที่เคยคุ้น..จำขึ้นใจ
คำบอกรักละมุนไหว..ยังตราตรึงหัวใจมาแสนนาน

. . . กอดเข่า..ซบหน้าเพียงลำพัง . . .
รื้อค้นความหลัง..ที่ถูกเก็บฝังในวันผ่าน
ผื น ท ร า ย แห่งนี้..นำความภักดีช่วยเป็นพยาน
คำสัญญาที่เคยกล่าวขาน..เรื่องราวของเมื่อวาน..ยังจดจำ

. . . ท ะ เ ล แห่งนี้..เคยมีสองเรา . . .
แต่วันนี้กลายเป็นเรื่องเล่า..ให้ความเงียบเหงาคอยไถ่ถาม
ว่ากาลครั้งหนึ่งในชีวิต..มีใครใกล้ชิด..คอยติดตาม
คำตอบของคำถาม..คงเป็นคนเดียวกับหนึ่งนิยาม..ในหัวใจ

. . . วอนขอรัตติกาลแห่ง พ ร ะ จั น ท ร์  . . .
โปรดบอกด้วยว่าสำหรับฉัน..เธอมีความสำคัญมากแค่ไหน
ฝังรากลึกในความนึกคิด..ตลอดชีวิตตราบลมหายใจ
เช่นผืนทรายที่ไม่จากไปไหน..ยังโอบกอดทะเลไว้..ชั่วนิรันดร์


-:*``*:-.,_ ,.-:*``*:-.,_ -:*``*:-.,_ ,.-:*``*:-.,_ -:*``*:-.,_ ,.-:*``*:-.,_ -:*``*:-.,_ ,.-:*``*:-.
[/color]
[/size]


หัวข้อ: Re:กาลครั้งหนึ่ง .. หั ว ใ จ นี้ เ ค ย มี รั ก
เริ่มหัวข้อโดย: i-nice ที่ 02 เมษายน 2006 : 16:24:07
ไม่แคร์หรอกว่าเธอเคยคบกับเขา
จะแคร์อารัยก็ในเมื่อเราคบกันตอนนี้
อดีตเธอไม่สามารถแก้ไข...ฉันเข้าใจดี
แค่เอาปัจจุบันตอนนี้ให้ดีก้อพอ


หัวข้อ: Re:กาลครั้งหนึ่ง .. หั ว ใ จ นี้ เ ค ย มี รั ก
เริ่มหัวข้อโดย: -`๏'’- G e n i 3 -`๏'’- ที่ 21 สิงหาคม 2006 : 12:33:56

(http://i7.tinypic.com/256w9pt.gif)


.. ท ะ เ ล คื น นี้ ไ ม่ มี ค ลื่ น ..

หาดทรายขาวก็ถูกกลืนด้วยความเหงา

ท้ อ ง ฟ้ า คื น นี้ ไ ม่ มี ด า ว

เหมาะแล้วกับคนว่างเปล่าไม่มีใคร

(http://i7.tinypic.com/256vk0k.gif)

.. ทิ้ ง ตั ว ว า ง ล ง ต ร ง โ ข ด หิ น ..

ทะเลเงียบจนได้ยินน้ำตาไหล

ค ว า ม เ ห ง า เ ก า ะ กุ ม ไ ป ทั้ ง ใ จ

กอดตัวเองร้องไห้ .. ที่ทะเล(http://i8.tinypic.com/256w7iu.gif)

-`๏’- G e n i 3 -`๏’-  
[/size][/color]


หัวข้อ: Re:กาลครั้งหนึ่ง .. หั ว ใ จ นี้ เ ค ย มี รั ก
เริ่มหัวข้อโดย: -`๏'’- G e n i 3 -`๏'’- ที่ 28 ธันวาคม 2006 : 17:44:25.. จ ะ เ ก็ บ เ ธ อ ไ ว้ ใ น ค ว า ม ท ร ง จำ ที่ ล้ำ  ค่ า ..
ทุกช่วงเวลา ทุกแววตาอันอ่อนหวาน

สัมผัสอบอุ่น อ่อนละมุน ตราบนานเท่านาน
วางเธอไว้ในจินตนาการ  ให้เธอเป็นสายลมผ่านในหัวใจ

.. แ ม้ ว่ า โ ล ก ข อ ง ฉั น ต้ อ ง เ ป ลี่ ย น เ ป็ น สี เ ท า..
เธอยังคงอยู่ตรงนี้ที่เก่า  ไม่ไปไหน

ก็เลือกแล้ว "เลือกเธอ" เลือกที่จะพบเจอความอุ่นใจ
ถึงไม่อาจแตะต้องสัมผัสได้ แค่รู้ว่าสุขใจ ก็มากพอ

.. ใ ห้ เ ธ อ เ ป็ น แ ส ง ไ ฟ ส่ อ ง ท า ง ...
เป็นเหมือนแสงสว่าง ในวันอ้างว้าง ทุกข์ท้อ
 
จุดหมายอาจไม่ใช่ดวงจันทร์ อย่างที่เฝ้าฝัน เผ้ารอ
แค่ได้อยู่ท่ามกลางดวงดาวก็สุขพอ ฉันก็ไม่ร้องขอสิ่งใด


.. แ ม้ นั บ จ า ก นี้ ต่ อ ไ ป จ ะ ไ ม่ มี กัน ..
"สัญญา" คำพูดสั้นๆ แต่รับรองว่าฉันต้องทำได้

อย่ากังวลก่อนจากลา.. ฉันไม่อยากให้น้ำตาเปื้อนใจ
ยิ้มกันนะ ..ได้ไหม ? ทำเพื่อฉันเป็นครั้งสุดท้ายได้ใหมเธอ

-----------------------------------------------------------------------------------------

 -`๏’- G e n i 3 -`๏’-

[stream=0,0]http://www.listen2thaimusic.com/lyrics4/a_0739.swf[/stream]
[/color]หัวข้อ: Re:กาลครั้งหนึ่ง .. หั ว ใ จ นี้ เ ค ย มี รั ก
เริ่มหัวข้อโดย: kwang ที่ 28 ธันวาคม 2006 : 20:45:09
   

(http://www.thaipoem.com/forever/img/poemmember/96649.jpg)
. . . จ ะ เ ก็ บ วั น ว า น เ ห ล่ า นี้ ม า แ น บ ใ จ . . .
เสียงหัวเราะ..แววตาใสๆ..กับรอยยิ้มละไมที่เปื้อนหน้า   

ให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต..แม้ว่าไม่มีสิทธิ์จะได้เธอมา
เพราะความสุขใจมันมีมากกว่า . . และยังมากค่าตลอดไป   


. .  . ฉั น อ า จ เ ป็ น ใ ค ร สั ก ค น บ น พื้ น โ ล ก . . .
แต่เธอจะเป็นสายลมพัดโบกที่ยิ่งใหญ่

ขอบคุณที่ทำให้ฉันรู้ว่า . . หัวใจฉันเคยยิ้มร่าก็เพราะใคร
เพียงแค่นี้ ก็ทำให้ฉันอุ่นใจ  แม้เธอจะรักฉันหรือไม่. . ไม่สำคัญ


. . . พ รุ่ ง นี้ ยั ง มี สิ่ ง ใ ด ใ ห้ เ ผ ชิ ญ . . .
ก็ขอให้เธอเลือกเดิน.. ตามทางที่หัวใจเธอใฝ่ฝัน

ฉันจะเป็นแรงใจอยู่ตรงนี้ . . หากเธอยินดีจะรับมัน
"ลาก่อนนะ" คนผูกพัน . . ฉันจะวางเธอไว้ตรงนั้น . . ใ น หั ว ใ จ
_ ,.-:*``*:-.,_ -:*``*:-.,_ ,.-:*``*:-.,_ -:*``*:-.,_ ,.-:*``*:-.,_ -:*``*:-.,_ -:*``*:-.,_

[/color]


หัวข้อ: Re:กาลครั้งหนึ่ง .. หั ว ใ จ นี้ เ ค ย มี รั ก
เริ่มหัวข้อโดย: ดาวดวงเดิม ที่ 26 พฤษภาคม 2007 : 13:20:09
เพราะมากเลยจ้ะ พี่แอม น้องกวาง  แต่งได้กินใจมาก

อยากจะต่ออ่ะ แต่คิดไม่ออก  เหอเหอ เวงกำ ^^"


หัวข้อ: Re:กาลครั้งหนึ่ง .. หั ว ใ จ นี้ เ ค ย มี รั ก
เริ่มหัวข้อโดย: kwang ที่ 20 เมษายน 2008 : 02:00:38
(http://www.thaipoem.com/forever/img/poemmember/114364.jpg)                                                                ...ฉันแค่บังเอิญผ่านมาทางนี้

ไม่ได้อยากกลับมาทบทวนเรื่องราวที่มี..
เมื่อก่อนหน้า
ไม่ได้อยากกลับมาย่ำรอยทราย..
ที่คลับคล้ายจะเลือนลา
ไม่ได้อยากกลับมา..
เพื่อโล้ชิงช้า..อย่างที่เคย
                                                                 ...ฉันแค่บังเอิญฟังเพลงเพลงเก่า

ที่มันเคยเป็นเพลงรักของเรา..เฉยๆ
ไม่ได้อยากรื้อฟื้นความรู้สึก..
จากส่วนลึกสักนิดเลย
แม้คำว่ารักที่เธอเคยเอ่ย..
ฉันก็ไม่เคยอยากจดจำ                                                                  ...ฉันแค่บังเอิญมีน้ำตานิดหน่อย

ก็เพราะฝุ่นผงเล็กน้อย..
ดวงตาก็เลยพลอยแดงก่ำ
ท้องฟ้าก็ยังสดใส..
แค่บางครั้งสายฝนจากฟ้าไกล..หล่นพรำ
แต่ก็ไม่เห็นรู้สึกว่าความเหงาจะทำ..
ให้ฉันเจ็บช้ำเพราะคิดถึงใคร                                                         . . . เ รื่ อ ง ร า ว ทั้ ง ห ม ด ก็ แ ค่ บั ง เ อิ ญ

ตั้งแต่วันแรกที่เราจูงมือกันเดิน..
มีบางถ้อยคำขัดเขิน..ที่เราต่างกระซิบไปให้
เปล่าหรอก..ไม่ได้คิดถึง..
ไม่เคยซาบซึ้ง..ไม่ได้เสียใจ
และไม่คิดจะต่อว่าอะไร
เพราะรู้อยู่แก่ใจ..
         
          ว่ารักที่เพิ่งผ่านพ้นไป..
                             
                        แ ค่ ค ว า ม บั ง เ อิ ญ[/i]


[/color]
พี่แอมโว้ยยยยยยย    คิดถึงว่ะ  เมื่อไหร่จะกลั๊บบ้านนน   >:(
หัวข้อ: Re:กาลครั้งหนึ่ง .. หั ว ใ จ นี้ เ ค ย มี รั ก
เริ่มหัวข้อโดย: amnesia ที่ 10 พฤษภาคม 2008 : 17:28:55
ฉันคงเป็นเพียงสายลมที่ผัดผ่าน
ค่ำคืนของวันวานเธอคงจะลืมไปแล้วใช่ไหม
วันนี้.. ในวันที่เธอมีคนใหม่ข้างกาย
ฉันคงเป็นเพียงแค่ใคร ..ที่เคยรู้จักกัน

อยากจะเข้าไปทักเธอด้วยความรู้สึกดีๆ
แต่สิ่งที่ฉันทำตรงนี้ กลับเป็นเพียงการเมินหน้า
มันรู้สึกเจ็บที่หัวใจ รอยยิ้มที่ให้ไปมันเคลือบด้วยน้ำตา
ขอโทษที่ฉันทำเหมือนว่า ไม่ยอมรับความจริง

ไปเถอะไม่ต้องสนใจ
ผู้หญิงที่เคยเป็นอดีตข้างกายตรงนี้
ให้ฉันเป็นเพียงความทรงจำ..ที่เธอเคยรู้สึกดีๆ
อย่าพยายามจะพูดกับฉันคนนี้ ในยามที่..ฉันยังไม่อาจทำใจ


หัวข้อ: Re:กาลครั้งหนึ่ง .. หั ว ใ จ นี้ เ ค ย มี รั ก
เริ่มหัวข้อโดย: westlife ที่ 10 พฤษภาคม 2008 : 18:59:48
มาแต่งต่อนะคับ..เพราะมากๆเลย..ชอบมากๆเลยงับ^^"


หัวข้อ: Re:กาลครั้งหนึ่ง .. หั ว ใ จ นี้ เ ค ย มี รั ก
เริ่มหัวข้อโดย: -`๏'’- G e n i 3 -`๏'’- ที่ 01 พฤศจิกายน 2008 : 20:21:07
(http://www.thaisecondhand.com/view/productpic/p4483464n1.jpg)


โอบกอดตัวเองอย่างเหว่ว้า
บนหาดทรายสีชาและความเหงา
สายลมไหวพัดโบก .. เบา เบา
ก็ทึกทักเป็นเรื่องเล่า  " ห ย ด น้ำ ต า "

ยังมีวันนี้อีกแสนนาน
ให้ทะเลเล่าขานความอ่อนล้า
สมมุติให้คนเดินทางผ่านเข้ามา
ต้องพบเจอความปวดปร่า .. เสียใจ

นั่งฟังเรื่องเล่าจากทะเล
แล้วตักทรายขึ้นมาเท .. ใกล้ ใกล้
ตั้งใจก่อปราสาททราย
แต่ก็ถูกคลื่นซัดหายไปกับตา

เรื่องเล่าจากทะเลยังไม่จบ
แต่ชีวิตก็ได้พบกับคำว่า

"ที่ใดมีคนเหงา ที่นั่นก็จะมีเรื่องเศร้า .. หยดน้ำตา
และความสุขก็เป็นเหมือนปราสาททราย ที่ถูกคลื่นซัดหายไปตรงหน้า"


ที่คงอยู่ชั่วพริบตา แต่จากลาชั่วนิรันดร์

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-`๏’- G e n i 3 -`๏’-


มี แ ต่ ค น เ ห ง า เ ท่ า นั้ น ..  ที่ เ ข้ า ใ จ !
[/color]


หัวข้อ: Re:กาลครั้งหนึ่ง .. หั ว ใ จ นี้ เ ค ย มี รั ก
เริ่มหัวข้อโดย: -`๏'’- G e n i 3 -`๏'’- ที่ 22 พฤศจิกายน 2008 : 16:00:20
(http://i206.photobucket.com/albums/bb267/portanka/9744.jpg)


.. ค ว า ม คิ ด ถึ ง เ ป็ น เ รื่ อ ง ข อ ง หั ว ใ จ ..
ที่ไม่ต้องรอเวลาไหน ก็รู้สึกได้แม้ไม่เห็น

อย่าถามฉันเลย ในเมื่อเธอก็เคย รู้สึกเป็น
คงไม่ใช่เรื่องยากเย็น เกินกว่าเธอจะเข้าใจ

.. ดั ง นั้ น จึ ง อ ย า ก ใ ห้ เ ธ อ รั บ รู้ ว่ า ..
หากความคิดถึงเดินทางมาหา ก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าเวลาไหน

ถ้าได้คิดถึง ก็จะคิดถึง แม้ใครคนหนึ่งจะอยู่แสนไกล
และไม่มีคำตอบว่าทำไม หากเธอจะใช้เพื่อถามกัน

 .. ต อ น นี้ "  ฉั น กำ ลั ง คิ ด ถึ ง เ ธ  อ" ..
และยังคิดถึงอยู่เสมอ แม้ในความคิดถึงของเธอ อาจไม่ใช่ฉัน

อยากบอกเพียงเท่านี้  แม้ความหมายที่มีจะต่างกัน
ว่าความคิดถึงของฉัน ไม่อาจรอเวลาอะไรได้ทั้งนั้น โปรดเข้าใจ


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


-`๏’- G e n i 3 -`๏’-[/size]


หัวข้อ: Re:กาลครั้งหนึ่ง .. หั ว ใ จ นี้ เ ค ย มี รั ก
เริ่มหัวข้อโดย: kwang ที่ 22 พฤศจิกายน 2008 : 18:29:28


(http://srv0204-01.sjc3.imeem.com/g/p/43ad4aa6823ebe88a2de41474463af8e_raw.jpg)


. . ส า ย ฝ น ลู่ ห ล่ น ต ร ง ริ ม ร ะ เ บี ย ง . .������
ฉันลองฟังเสียง..คำให้การของเม็ดฝน������������

ว่ า เ ดิ น ท า ง ม า แ ส น ไ ก ล . . จ า ก ฟ้ า เ บื้ อ ง บ น������������
แล้วหยิบเอาความช้ำหม่น..ติดมา


. . ฉั น ม า พ ร้ อ ม ก้ อ น เ ม ฆ สี เ ท า . .
จึงรู้สึกว่าเหงา..จนเกินกว่า

จ ะ หั ก ห้ า ม ไ อ อุ่ น . . อั น คุ้ น ต า
บนท้องฟ้า..สีฟ้าไม่ได้เลย


. . จำ ต้ อ ง โ บ ก มื อ ล า . . ฟ้ า ไ ก ล . .
ปล่อยทุกสิ่งเป็นไป..อย่างนิ่งเฉย

มี สิ ท ธิ์ แ ค่ คิ ด ถึ ง . . ใ น ก า ล ค รั้ ง ห นึ่ ง อั น คุ้ น เ ค ย
แล้วความรักก็ระเหย..ไปลับตา


..บ น ท้ อ ง ฟ้ า เ ป็ น อ ย่ า ง ไ ร . . ฉั น ไ ม่ รู้ . .
แต่พื้นดินที่ฉันอยู่..ช่างปวดปร่า

หั ว ใ จ ค ล้ า ย เ ม็ ด ฝ น . . เ มื่ อ จ า ก ล า
ค่อยๆเหงาอย่างช้าๆ..ให้ชาใจ


. . แ ล ะ ท้ อ ง ฟ้ า ค ง จ ะ ห ม่ น . . ไ ป อี ก น า น . .
เมื่อผ่านม่านน้ำตามอง..คนร้องไห้

ห า ก บั น ทึ ก คำ ใ ห้ ก า ร ข อ ง หั ว ใ จ

"ความคิดถึง..คือหยดน้ำใส
                                         เริ่มต้นที่หัวใจ..จะสิ้นสุดที่ไหนไม่รู้เลย"


[/color]


หัวข้อ: Re:กาลครั้งหนึ่ง .. หั ว ใ จ นี้ เ ค ย มี รั ก
เริ่มหัวข้อโดย: -`๏'’- G e n i 3 -`๏'’- ที่ 17 มกราคม 2009 : 07:40:26

(http://hilight.kapook.com/imghilight1/hs2_1.jpg)ป ล อ บ โ ย น หั ว ใ จ ที่ ไ ห ว ล้ า
ปาดเช็ดน้ำตาที่เอ่อไหล

บ อ ก ตั ว เ อ ง ทุ ก ค รั้ ง ต้ อ ง ก้ า ว ไ ป
บนดินแดนใหม่ๆ ใต้ตะวัน


โ ล ก ยั ง ส ว ย ง า ม อ ยู่ เ ส ม อ
แม้ความรักจะบางเบลอ และแสนสั้น

“ (มีแต่) ค ว า ม เ ห ง า เ ท่ า นั้ น ที่ เ ท่ า ทั น”
อาจเหลือเพียงเท่านั้น ที่มี


 ก็ ยั ง ยิ น ดี แ ล ะ ดี ใ จ
ที่อย่างน้อยก็ซื่อสัตย์กับหัวใจอย่างเต็มที่

ยั ง เ ชื่ อ มั่ น  ศ รั ท ธ า แ ม้ ค ว า ม รั ก จ ะ จ า ก ล า ก็ ต า ม ที
ตราบที่ตะวันยังไม่หล่นหาย.. ลาหนี


ค ว า ม รั ก ยั ง อ ยู่ ที่ ต ร งนี้ .. ใ น หั ว ใ จ


..................................................................................


-`๏’- G e n i 3 -`๏’-
[/color]หัวข้อ: Re:กาลครั้งหนึ่ง .. หั ว ใ จ นี้ เ ค ย มี รั ก
เริ่มหัวข้อโดย: -`๏'’- G e n i 3 -`๏'’- ที่ 08 มีนาคม 2009 : 13:22:25
(http://i4.tinypic.com/6gtwj7l.jpg)


ฉั น ค ว ร เ ป็ น ใ ค ร  ใ น ค ว า ม รั ก ข อ ง เ ธ อ
เป็นเพียง สายลมละเมอ คอยร้องเพลงพร่ำเพ้อห่วงหา


โบกพัดความเศร้าให้เธออยู่เงียบๆ ในวันที่หัวใจเธอเดินเหยียบบนน้ำตา
และคืนใหนเธอเหงาอยากออกมานับดาวบนท้องฟ้า ก็จะคอยพัดหมู่ดาวมาให้ตื่นลืมตาเป็นเพื่อนเธอ


ฉั น ค ว ร เ ป็ น ใ ค ร  ใ น จิ น ต น า ก า ร ฝั น สุ ด ข อ บ ฟ้ า
เป็นเพียง ดวงตะวันที่ไกลตา คอยส่องแสงลงมาที่เธออยู่เสมอ


ปัดไล่ความมืดหม่น ที่กำลังเอ้อท้น ล้นใจเธอ
หาทางออกให้เธอ ได้ออกมาเจอกับรุ้งงาม


ฉั น ค ว ร เ ป็ น ใ ค ร ใ น แ ต่ ล ะ วั น ที่ ผั น ผ่ า น
เป็นเพียง ปฏิทินของวันวาน ที่เธอไม่ต้องการจะทวงถาม


มีไว้ให้รู้ว่าหมดค่า และไม่ควรเสียเวลามาติดตาม
ปฏิทินที่เธอมองข้าม เป็นเพียงแค่ชั่วโมงยามที่ผ่านไป


ฉั น ค ว ร เ ป็ น ใ ค ร ใ น ส า ย ต า เ ธ อ นั้ น   ฉั น ค ว ร เ ป็ น
เป็นในสิ่งที่เธอเห็น - เห็นว่าฉันเป็นมีความหมาย


มีตัวตนมีชีวิต มีความคิด มีหัวใจ
                                  ..... และเหนือสิ่งอื่นใด ...
                         
                                            เ ป็ น ค น ที่ เ ธ อ ใ ห้ ใ  จ แ ล ะ รั ก จ ริ ง


........................................................................................................*


-`๏’- G e n i 3 -`๏’-
[/color][/size]


หัวข้อ: Re:กาลครั้งหนึ่ง .. หั ว ใ จ นี้ เ ค ย มี รั ก
เริ่มหัวข้อโดย: -`๏'’- G e n i 3 -`๏'’- ที่ 21 มีนาคม 2009 : 07:47:47
(http://www.khalsagymnastics.com/pcat-gifs/products-small/victorian-bench.jpg)

บ น โ ล ก ใ บ ก ว้ า ง  ต ร ง ก ล า ง ค ว า ม เ ห ง า
ชีวิตคือเรื่องราว ของภาพสีหม่นเศร้าตรงข้างฝา

มองลึกลงไปในกรอบไม้  เห็นเพียงความหม่นไหม้ทรมา
ม้านั่งตัวยาวบนผืนหญ้า ไม่เคยมีค่าสำหรับใคร

ทิ้ ง ตั ว ท อ ด ว า ง เ ป็ น ท า ง ผ่ า น
สงบนิ่งมาช้านานไม่หวั่นไหว

เพียงทำหน้าที่  รับใช้ภักดิ์ดี เสมอไป
เพื่อคนผ่านมาได้พักใจ แล้วพร้อมเมื่อไหร่ก็จากลา

แ ต ก ต่ า ง กั บ ตั ว ฉั น
ที่จะวางตรงไหนก็เท่านั้น เพราะไม่เคยมีความสำคัญกับผืนหญ้า

ไม่แม้แต่ผู้คน ที่เคยผ่านพ้นหรือผ่านมา
                   ใ ต้ ก า ร มี ข อ ง ท้ อ ง ฟ้ า

                                      … ฉันคือสิ่งไร้ค่าที่มีอยู่จริง

 
.............................................................................................

 
-`๏’- G e n i 3 -`๏’ -
[/color]


หัวข้อ: Re:กาลครั้งหนึ่ง .. หั ว ใ จ นี้ เ ค ย มี รั ก
เริ่มหัวข้อโดย: -`๏'’- G e n i 3 -`๏'’- ที่ 28 มีนาคม 2009 : 21:41:02
(http://th01.deviantart.com/fs11/300W/i/2006/194/2/2/Lonely_Night_by_Black_sea_club.jpg)


ยื น อ ยู่ ต ร ง นี้  ม อ ง ด า ว ริ บ ห รี่  บ น ฟ า ก ฟ้ า
อยากนำมันมาไว้ใกล้ๆ ตา หากวันใดหัวใจถามหาความฝัน

 
ใ ห้ มั น ส่ อ ง แ ส ง ไ ป ทั่ ว ใ น  คื น ฟ้ า มั ว ไ ม่ เ ห็ น จั น ท ร์
แล้วจะเก็บภาพเหล่านั้น ไว้เป็นของขวัญวันต่อไป
 

เ มื่ อ พ ร ะ อ า ทิ ต ย์ ขึ้ น ป ลุ ก ฉั น ใ ห้ ตื่ น ลื ม ต า
แม้แสงดาวจะเลือนพร่า เกินกว่าจะไขว่คว้ามาเคียงใกล้
 
จ ะ แ อ บ แ ต้ ม จุ ด ใ ห้ ส ว ย ง า ม ที่ สุ ด ใ น หั ว ใ จ      
           ...  ตะวันจะส่องแสงมาตรงไหน ...
                         
                                   "ดวงดาว" ยังคงสว่างไสวชัดเจน


Engthan ~  (http://jumpis.com.ne.kr/pds/icon/21-4.gif)  -`๏’- G e n i 3 -`๏’-
[/color][/size]หัวข้อ: Re:กาลครั้งหนึ่ง .. หั ว ใ จ นี้ เ ค ย มี รั ก
เริ่มหัวข้อโดย: kwang ที่ 06 มิถุนายน 2009 : 00:17:47
(http://srv0204-02.sjc3.imeem.com/g/p/2286abe1fb37b07a22463afdd225bf5e_web.jpg)


คำ ถ า ม . . ใ น นิ ย า ม รั ก ข อ ง  เ ร า���������������
สมมตติว่ามันเป็นเรื่องเล่า  ที่ยังไม่มีเรื่องเศร้าในตอนท้าย���������
������
เปิดฉากสวยหรู  ผู้คนแห่มาดูตั้งมากมาย���������������
เรื่องราวระหว่างหญิงชาย  ท่าทางคลับคล้ายจะไปได้ดี���������������

ไ ม่ แ ป ล ก อ ะ ไ ร . . ก็ ค ล้ า ย ๆ เ ธ อ กั บ ฉั น���������������
ชีวิตเหมือนละครแสนสั้น  วันแต่ละวันก็อยู่ตรงนี้���������������

ความรักจะเกิดหรือจะก่อ  ก็แค่ในจอทีวี���������������
ที่มองเห็นเป็นภาพสี  ก็เพราะโลกนี้มันมายา���������������

เ พี ย ง อ ย า ก จ ะ รู้ . . ว่ า ฉั น รั บ บ ท เ ป็ น ใ ค ร���������������
หากตัวละครรู้สึกได้  ฉันจะเป็นคนที่เธอให้ใจหรือโหยหา���������������

เป็นคนที่เธอคิดจะซื่อสัตย์  หรือเป็นคนที่เธอผูกมัดด้วยคำสัญญา���������������
เป็นใครที่มีค่าหรือเป็นของเล่นในช่วงเวลาเธอเหงาใจ���������������
���������������
คำ ต อ บ . . เ กิ ด ขึ้ น ก่ อ น ที่ ฉั น จ ะ มี คำ ถ า ม���������������
ว่าความรักของเธองดงามเกินกว่าจะติดตามหัวใจฉันได้���������������

ถึงเวลาแสดงบทเศร้าให้ละครน้ำเน่าจบลงไป���������������
ก็หวังว่าคนดูคงซึ้งใจ..หากรู้ว่าฉันไม่ได้  แ ก ล้ ง ร้ อ ง ไ ห้  เหมือนเธอ������


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตั ว เ ล็ ก**ถ้าชีวิตคนเราคล้ายบทละคร
มันอาจต่างกันตรงที่
ละครโทรทัศน์..มีเวลาให้ตระเตรียม เพราะเรารู้บทมาแล้วว่าจะร้องไห้ได้เมื่อไหร่
ส่วนละครชีวิต..มีแต่เรื่องจริงให้ต้องเผชิญ ทุกย่างก้าวที่เราไม่ทันตั้งตัว จึงอาจสร้างความเสียใจได้เสมอ

หัวข้อ: Re:กาลครั้งหนึ่ง .. หั ว ใ จ นี้ เ ค ย มี รั ก
เริ่มหัวข้อโดย: kwang ที่ 06 มิถุนายน 2009 : 00:45:47
(http://srv0204-01.sjc3.imeem.com/g/p/c6c82d3b5d27f5c0e38e2619b52dc8c2_web.jpg)


ม อ ง เ ธ อ ต ร ง นี้ . . อ ย่ า ง ค น ที่ พ ร้ อ ม จ ะ เ ข้ า ใ จ���������������
ไม่ว่าเธอเลือกทางไหน..ฉันก็รับมันได้เสมอ���
������������
จึงยินดีและเต็มใจ..ถ้าทางที่เลือกเดินไปเป็นความจริงใจของเธอ���������������
และฉันหวังว่าจะได้พบเจอในสิ่งที่เธอต้องการ���������������


ค น ดี . . เ ธ อ เ ป็ น ค น ดี ใ น ส า ย ต า ฉั น���������������
ใกล้เธอเท่าไหร่..ยิ่งไหวยิ่งหวั่น..ในแต่ละวันที่หมุนผ่าน���
������������
ไม่ได้หวังอะไร..กับความรู้สึกในใจที่เบ่งบาน���������������
แค่อยากอยู่ตรงนี้นานๆ..ตราบเท่าที่กระแสกาลจะกลืนกิน���������������


ท า ง ผ่ า น . . ฉั น เ ป็ น ท า ง ผ่ า น ข อ ง ค ว า ม รั ก���������������
ที่เธอเลือกเข้ามาพิงพัก..สารภาพคำว่ารักจนหมดสิ้น

เชื่อเธอสุดหัวใจ..ไม่ยอมปล่อยความร้าวฉานใดๆให้โบยบิน
เพราะคำๆเดียวที่ได้ยิน..คำถามที่มีก็สูญสิ้นไปแสนไกล


ค น ซื่ อ . . ฉั น เ ป็ น ค น ซื่ อ ที่ เ ธ อ รู้ จั ก
เป็นคนจมปลัก..อยู่กับคำว่ารักที่เธอมอบให้

เป็นตะกอนความเหงา..เป็นคนชั่วคราวผู้จริงใจ
เป็นคนที่เธอไม่เคยคิดอะไร..แม้แต่คำพูดที่เธอใช้เพื่อบอกกัน


ฉั น เ ป็ น . . เ ป็ น ค น โ ง่ แ ล ะ ง ม ง า ย ใ น ค ว า ม รั ก
ที่วันนี้จะขอหยุดพัก..เรื่องลวงในรักพรรค์นั้น

ขอใช้สิทธิ์ที่ฉันมีบอกลาเธอตรงนี้..ก็แล้วกัน
นาทีสุดท้ายที่เธอให้ฉัน..ขอได้ไหมสักวัน

เ ธ อ จ ะ ไ ม่ โ ก ห ก ฉั น  เหมือนใน ทุ ก คื น ทุ ก วั น  ที่แล้วมา


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตั ว เ ล็ ก
หัวข้อ: Re:กาลครั้งหนึ่ง .. หั ว ใ จ นี้ เ ค ย มี รั ก
เริ่มหัวข้อโดย: kwang ที่ 07 มิถุนายน 2009 : 13:00:29


(http://srv0110-07.oak1.imeem.com/g/p/7cda0b20c9c015ab386f6bfca4b0804f_web.jpg)จำ ไ ด้ ว่ า ฉั น เ ค ย รั ก . . รั ก เ ธ อ ที่ สุ ด               
รักอย่างไม่มีวันหยุด..ไม่ว่าวินาทีไหน
               
ทุกย่างก้าวของฉัน..ก็มีแต่เธอเท่านั้นในหัวใจ               
เป็นคนเดียวที่คิดถึงเมื่อไหร่..ก็อบอุ่นในใจเสมอมา               


ไ ม่ คิ ด ไ ม่ ฝั น . . ว่ า จ ะ มี วั น นี้                
วันที่ความรู้สึกดีๆ..พังทลายหายไปต่อหน้า               

จากคนที่กาลครั้งหนึ่งเคยซาบซึ้งกับการมา               
กลายเป็นคนที่ต้องเสียน้ำตา..ให้กับการจากลาของใครบางคน               


ค ว า ม รั ก อ า จ ยั ง อ ยู่ ต ร ง นั้ น . . ใ น มุ ม ที่ ใ จ ไ ห ว ห วั่ น ที่ สุ ด               
หากแม้มีอะไรมาสะดุด..ก็คงไม่อาจหยุดความสับสน

บทเพลงเพลงเก่าจะดังขึ้นมาอีกครั้ง..ร่องรอยความหลังจะปรากฏตัวตน
ขณะเดียวกันอาจต้องมีคน..เผลอหยอกล้อกับความช้ำหม่นปนน้ำตา


ดั่ ง ท้ อ ง ท ะ เ ล . . ค ลื่ น ที่ ยั ง เ ห่ ไ ม่ เ ค ย ส ง บ
หากความทรงจำไม่เคยถูกลบ..สิ่งที่ได้ผ่านได้พบจะทำให้รู้สึกรู้สา

มีคนปวดร้าวมีคนเสียใจ..เหมือนท้องทะเลที่ร้องไห้เสมอมา
ไม่มีใครรู้หรอกว่า..น า น แ ค่ ไ ห น ก ว่ า ท ะ เ ล จ ะ ห ลั บ ต า
และหัวใจจะหยุดพักสักครา..ได้เสียที- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตั ว เ ล็ ก[/color]


หัวข้อ: Re:กาลครั้งหนึ่ง .. หั ว ใ จ นี้ เ ค ย มี รั ก
เริ่มหัวข้อโดย: -`๏'’- G e n i 3 -`๏'’- ที่ 07 มิถุนายน 2009 : 20:33:24


(http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/176/14176/images/total/1159106483.gif)


ด ว ง จั น ท ร์ ก ล ม โ ต ก ร ะ จ่ า ง ใส
โผล่พ้นทะเลผืนใหญ่อย่างช้าๆ

เปล่งประกายความงามทอดผ่านท้องน้ำระยับตา
ริ้วคลื่นซัดเงาจันทร์แตกพล่า ตั้งวงใต้ผืนฟ้ากลางทะเล


 คื น นี้ กั บ ค ว า ม ท ร ง จำ ใ น วั น ว า น
กระแสลมเย็นพัดผ่าน บรรเลงบทเพลงร้าวรานกล่อมเห่

ริมหาดร้างผู้คน มีน้ำตาแห่งความสับสน ปนเป
ยืนอยู่ตรงนี้ที่ทะเล ฟังบทเพลงกล่อมเห่หัวใจ


 แ ล ะ แ ล้ ว พ ร ะ จั น ท ร์  ก็ ล อ ย สู ง สู่ ฝั น ที่ ก ล า ง ฟ้ า
ได้แต่เข็นรอยยิ้มขึ้นมา กลบทับรอยน้ำตาอันหม่นไหม้

ณ จุดเริ่มต้นของความรัก ที่เคยพิงพักอุ่นไอ
กลายเป็นจุดจบของหัวใจ ที่พักแห่งใหม่อันร้าวราน


ป า ด เ ช็ ด ค ว า ม เ ห ง า ที่ ค ล อ เ ค ล้ า บ น ใ บ ห น้ า
คลื่นลมถาโถมมา กระตุ้นเตือนสองตาไหวสะท้าน

พาตัวเองออกก้าว ข้ามผ่านเรื่องราวทรมาน
ระรอกอารมณ์ที่พลิ้วผ่าน ขับเคลื่อนลำธารแห่งน้ำตา


บ น ห า ด ท ร า ย ข า ว ป ร ะ ทั บ ร อ ย เ ท้ า ว า ง เ อ า ไ ว้
ทิ้งอดีตให้ผ่านไป ในห้วงอาลัยอันโหยหา

โรยรินในความรู้สึก ที่กำลังซึมลึกในสองตา
               โบกมือลาผืนน้ำแผ่นฟ้า
 
                  ก่ อ น หั ว ใ จ จ ะ ถู ก เ ข่ น ฆ่ า ที่ ท ะ เ ล  


..............................................................................................


-`๏’- G e n i 3 -`๏’-

[/size][/color]


หัวข้อ: Re:กาลครั้งหนึ่ง .. หั ว ใ จ นี้ เ ค ย มี รั ก
เริ่มหัวข้อโดย: &@นานาจิตตัง@& ที่ 18 มิถุนายน 2009 : 14:28:13
อาจเหมือนว่าฉันไม่เรียกร้องอะไร
ก็เพราะรู้อยู่แก่ใจว่าเธอไม่เหลือความรู้สึกใด ๆ ให้ฉัน
เธอคงให้เค้าไปหมดแล้วตั้งแต่วานวัน
ส่วนที่เธอมาดีต่อกัน-คงเพราะเห็นว่าฉันดีกับเธอ
ยังไงก็ขอบใจนะคนดี
สำหรับทุกสิ่งที่มี ความตื้นตันในใจนี้ มันล้นเอ่อ
แต่รู้รึเปล่าว่าการเป็นคนที่แสนดี แบบนี้ของเธอ
มันทำให้ฉันเจ็บปวดเสมอ
ที่ไม่เคยได้รับความรู้สึกอื่นใดจากเธอ
--นอกจากเพื่อนกัน--หัวข้อ: Re:กาลครั้งหนึ่ง .. หั ว ใ จ นี้ เ ค ย มี รั ก
เริ่มหัวข้อโดย: kwang ที่ 22 มิถุนายน 2009 : 22:32:12
(http://srv0204-05.sjc3.imeem.com/g/p/d65116bc5910900cd17dc0778f50c3e1_web.jpg)ฉั น ผ่ า น ม า ใ น ฐ า น ะ ค น รู้ จั ก
ที่เคยซาบซึ้งในนิยามความรัก  ของเธอครั้งนั้น

ว่าเป็นการแจกจ่าย  ตระเตรียมความมักง่ายไว้ผูกพัน
มีช่วงเวลาว่างเพื่อแบ่งปัน  หน้าที่คนรักกันให้ใครหลายคน


ฉันไม่รู้ว่าเธอจะมีฝันหวาน  ได้อีกนานสักเท่าไหร่
หากเธอยังมอบความช้ำใจ  ให้ใครต่อใครทุกแห่งหน

เพื่อให้เขาเจ็บเขาเสียน้ำตา  ไขว่คว้าสิ่งที่ไร้ตัวตน
เปลี่ยนความศรัทธาที่มากล้น  เป็นความช้ำหม่นในพริบตา


เ มื่ อ ใ ด ก็ ต า ม . . ห า ก เ ธ อ ถ า ม ห า ค ว า ม รั ก
มันคงกลายเป็นภาระหนัก  ที่ทำให้เธอต้องลำบากกับการค้นหา

ถ้าเธอยังคงใช้ความหลอกลวง  ตักตวงหัวใจคนเสมอมา
ในฐานะที่ฉันเคยเสียน้ำตา  ขอบอกเธอจะได้ไหมว่า..
อ า จ ไ ม่ มี ค น จ ริ ง ใ จ ที่ ก ล้ า   เดินผ่านเข้ามาเพื่อรักเธอ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตั ว เ ล็ ก

หัวข้อ: เสียงเดียว .. ที่อยากได้ยิน
เริ่มหัวข้อโดย: kwang ที่ 06 สิงหาคม 2009 : 11:47:37


(http://www.uppicfast.com/image.php?id=12DE_4A7A59F5)


นิ่ ง คิ ด . .  นิ่ ง ฟั ง
เสียงลมกระทบใบไม้ดังอยู่ไหวไหว

ริมระเบียง โมบายส่งเสียงมาไกลๆ
แว่วกังวาลปานใด ก็เหมือนขาดอะไรที่อยากได้ยิน


ฟ้ า มื ด   ใ น เ มื อ ง ใ ห ญ่
ดวงไฟสว่างไสว หากแต่หัวใจใกล้จบสิ้น

ไม่รู้หนทางจะเดินไป คืนค่ำทำร้ายใจและกร่อนกิน
ให้ก้าวเท้าออกมาตามกลิ่น  ความเหว่ว้าบนลานดินในค่ำคืน


ฉั น กำ ลั ง จ ะ เ ดิ น ท า ง
ด้วยดวงตาที่มืดมนทั้งสองข้าง  และเปียกชื้น

แห่งไหนกันหนอในโลกนี้ ที่ยังพอมีที่ให้ฉันยืน
เมื่อขาแข้งก็สุดฝืน  ทุกคราวที่หยัดยืนจึงล้มลง


นั่ ง ล ง     แ ล ะ นิ่ ง ฟั ง
กลับเข้าสู่ภวังค์ความลุ่มหลง

ประสาทรับรู้อยากรับฟัง เสียงของเธอสักครั้งอย่างซื่อตรง
ทว่าความคิดกลายเป็นฝุ่นผง แ ล้ ว ฉั น ก็ ห ลั บ ล ง . .  ทั้ ง น้ำ ต า- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตั ว เ ล็ ก

หัวข้อ: Re:กาลครั้งหนึ่ง .. หั ว ใ จ นี้ เ ค ย มี รั ก
เริ่มหัวข้อโดย: -`๏'’- G e n i 3 -`๏'’- ที่ 09 สิงหาคม 2009 : 22:04:42
(http://202.80.231.98/user_file/0002/5612/gallery/20065/12.gif)

ป ล ด ป ล่ อ ย ค ว า ม เ ศ ร้ า
ให้ลอยล่องไปกับสายลม

 ทิ้ง บ ท เ พ ล ง ค ว า ม ขื่ น ข ม
ให้พริ้วพรมอย่างอ่อนไหว

เ สี ย ง ก ร ะ ซิ บ ยั ง แ ว่ ว ห ว า น
อยู่ในรอยกาลเสมอไป
 
วั น เ ว ล า ไ ม่ อ า จ ล บ เ ลื อ น ไ ด้
แม้รอยหม่นไหม้ในความทรงจำ

 
 
(http://www.whenifallinlove.net/diary/images_line/line6/15519_96131.gif)


ต ะ วั น พ ล บ ค่ำ ใ ห้ ค น เ ดิ น ท า ง ไ ด้ พั ก ผ่ อ น
เอนตัวหลับนอน คิดถึงบทกลอนชวนฝัน

ค ว า ม สุ ข เ ล็ กๆ ใ น ซ อ ก ใ จ ยั ง เ ต้ น ไ ห ว ใ ต้ เ ง า จั น ท ร์
จินตนาการของฉัน มีความฝันของสองเรา
 

บ น โ ล ก แ ส น ก ว้ า ง ท่ า ม ก ล า ง ด า ว เ ต็ ม ฟ้ า
ความรักลอยล่องมา ลบเลือนคราบน้ำตา ความเหงา


ส า ย ล ม อุ่ น ล ะ มุ น ไ ห ว พั ด ค ว า ม ห ม่ น ไ ห ม้ ใ ห้ บ า ง เ บ า
หยิบน้ำค้างคืนหนาว คืนกลับดาวบนฟ้าไกล

 
คื น นี้ พ ร ะ จั น ท ร์ ร้ อ ง เ พ ล ง ผู ก พั น ค ว า ม รั ก
สอนสองเราให้รู้จัก ทักทายความรักอย่างชิดใกล้


ทั้ ง ส ว ย ง า ม แ ล ะ ม า ก ค่ า ไ ม่ อ า จ นิ ย า ม ไ ด้ ว่ า เ ท่ า ใ ด
หนึ่งชีวิตที่เคลื่อนไหว หนึ่งลมหายใจยังไม่พอ
 

บ า ง ท่ ว ง ทำ น อ ง ก็ พ ร่ำ ร้ อ ง อ ยู่ ซ้ำ ๆ
ว่าความรักไม่เคยทำ ให้ใครเจ็บช้ำ ทุกข์ท้อ

"โ ป ร ด เ ชื่ อ ใ น ค ว า ม รั ก ใ น วั น แ ร ก ที่ รู้ จั ก ก็ ม า ก พ อ"

แล้วความผูกพันจะสานต่อ ก่อเรื่องราว

 
เ ร า กุ ม มื อ กั น ส า ย ต า ช ว น ฝั น สื่ อ ภ า ษ า
ความรักเริ่มต้นด้วยดวงตา ที่ส่งผ่านหัวใจมาในคืนหนาว


อ่ อ น อุ่ น  ล ะ มุ น ห ว า น ใ น รั ต ติ ก า ล  ลำ ธ า ร ด า ว
ค่ำคืนอันแสนยาว คือตำนานเรื่องราว ความรัก

 
<< ใ น จิ น ต น า ก า ร >>

.............................................................................................

-`๏’- G e n i 3 -`๏’-
[/color][/size]


หัวข้อ: Re:กาลครั้งหนึ่ง .. หั ว ใ จ นี้ เ ค ย มี รั ก
เริ่มหัวข้อโดย: ดาวดวงเดิม ที่ 23 สิงหาคม 2009 : 14:00:08
เ ห ลื อ ไ ว้ เ พี ย ง ค ว า ม ว่ า ง เ ป ล่ า

กับใจร้าว-ร้าว..ของผู้หญิงคนนี้


กี่ ห ย ด น้ำ ต า กั น ห น อ . . จึ ง จ ะ เ พี ย ง พ อ ล บ ร อ ย ช้ำ ที่ มี

เมื่อความเจ็บยังทบทวี..ในทุกนาทีที่คิดถึงเธอ


ฉั น ไ ม่ รู้ จ ะ ผ่ า น วั น นี้ ไ ป ไ ด้ อ ย่ า ง ไ ร

เหมือนมีบางสิ่งคอยทำร้าย..ทำให้ใจไหวเพ้อ


ลื ม เ ข า สั ก ที ไ ด้ ไ ห ม . . ไ ม่ มี ท า ง อ อ ก ใ ห้ หั ว ใ จ ไ ด้ ค้ น เ จ อ

ทุกครั้งที่มองเหม่อ..สิ่งเดียวที่พบเจอ..คือน้ำตา..
[/size]


หัวข้อ: Re: กาลครั้งหนึ่ง .. หั ว ใ จ นี้ เ ค ย มี รั ก
เริ่มหัวข้อโดย: BlueCat ที่ 19 กรกฎาคม 2011 : 22:19:36
กาลครั้งหนึ่ง...หัวใจเคยมีรัก
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว...เคยประจักษ์ความรักอันยิ่งใหญ่
กาลครั้งหนึ่งนานแสนนาน...เคยมีเพียงเธอและฉัน เรา 2 คน

ปัจจุบัน...ไม่มีเธอ มีเพียงฉัน
ปัจจุบัน...ไร้ทุกสิ่งหมดความหมาย
ปัจจุบัน...ชีวิตต้องดำเนินเดินต่อไป
[/glow]


หัวข้อ: Re: กาลครั้งหนึ่ง .. หั ว ใ จ นี้ เ ค ย มี รั ก
เริ่มหัวข้อโดย: Dream To Night ที่ 10 พฤษภาคม 2012 : 00:05:19
กาลครั้งหนึ่งหัวใจเคยมีรัก

อุปสรรค์ทำลายไม่คิดเหลือ

มีน้ำตาที่เอ่อนองอย่างขุ่นเครือ

หลั่งมาเพื่อล้างความเศร้าออกจากใจ

ณ ตอนนี้หัวใจปวดร้าวหนอ

ยังไม่พอขอเวลาอีกได้ไหม

ขอเวลาให้ตัวฉันนั้นทำใจ

เดินก้าวไปจากจุดที่ที่ฉันยืน


by.... Dream to nigth

(http://upic.me/i/63/dream_a_z.jpg) (http://upic.me/show/35496728)