ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

หน้าแรก ช่วยเหลือ ค้นหา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก


+  ร้อยความฝันพันจินตนาการ
|-+  :: บทกลอน-บทกวี-เรื่องสั้น ::
| |-+  เรื่องเศร้า
| | |-+  ก า ร จ า ก ล า ข อ ง ฉั น .. คือรางวัลของเธอ
« หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: 1 2 3 [4] 5 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ก า ร จ า ก ล า ข อ ง ฉั น .. คือรางวัลของเธอ  (อ่าน 67758 ครั้ง)
kwang
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #45 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2009 : 23:22:55 »อ ย า ก ใ ห้  เ ธ อ ม า ฟั ง คำ ต อ บ
ว่าฉันไม่เคยชอบความเหงา

ฉั น รั ก แ ค่ เ ธ อ   ฉั น พ ร่ำ   ฉั น เ พ้ อ จ ะ มี เ ร า
ไม่เคยฝันถึงความเศร้า หรืออื่นใด


ห า ก แ ต่ ทุ ก ที ที่ นึ ก ถึ ง เ ธ อ
สองตากลับพร่าเบลอ ด้วยน้ำใส

ทั้ ง ที่ ภ า พ เ ธ อ เ ด่ น ชั ด   ทั้ ง ผู ก ทั้ ง มั ด อ ยู่ เ ต็ ม หั ว ใ จ
ฉันกลับมองไม่เห็นอะไร นอกจากความเสียใจและน้ำตา


เ ป็ น ไ ป ไ ด้ ไ ห ม   ถ้ า ฉั น จ ะ ข อ ใ ห้ เ ธ อ ไ ว้ ใ จ แ ล ะ เ ชื่ อ
ความรักของฉันไม่เคยเผื่อ ไม่มีหลงเหลือให้ใครถามหา

ร ะ ห ว่ า ง เ ธ อ   กั บ ค ว า ม เ ห ง า   ค ว า ม ป ว ด ร้ า ว   ค ว า ม เ จ็ บ ช า
หากมาพร้อมกันในหนึ่งเวลา โปรดรู้เอาไว้เลยว่า..

ฉั น เ ลื อ ก เ ธ อ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ตั ว เ ล็ ก

[/color]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 สิงหาคม 2009 : 23:57:56 โดย • ตั ว เ ล็ ก • » บันทึกการเข้า
kwang
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #46 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2009 : 00:01:19 »

ฉั น เ ขี ย น ก ล อ น รั ก     ฟั ง เ พ ล ง คิ ด ถึ ง
เพราะฉันซาบซึ้ง ในรักเสมอ

เ ธ อ เ ป็ น ต ะ วั น   เ ป็ น ฝั น ล ะ มุ น   เ ป็ น ค ว า ม อ บ อุ่ น ที่ พ บ เ จ อ
ความรู้สึกดีๆที่มีเธอ อยู่กับฉันเสมอนานเท่านาน


กั บ วั น นี้ ก็ เ ช่ น กั น
โลกทั้งใบที่เธอให้ฉัน ถือเป็นความใฝ่ฝันอันแสนหวาน

อ ะ ไ ร ก็ ต า ม ที่ ส ด ใ ส   ก็ ดู ห ม่ น ไ ห ม้ ก ว่ า จิ น ต น า ก า ร
เธอพลิกโลกไปอีกด้าน  ไม่เหลือความชื่นบานให้เข้าใจ


อ า จ เ ป็ น ด้ า ย สี แ ด ง ที่ เ กี่ ย ว ก้ อ ย
พอคืนผ่านวันคล้อย เราจึงค่อยๆมาพบกันใหม่

ก ล อ น รั ก   เ พ ล ง คิ ด ถึ ง   เ ล ย ดู ลึ ก ซึ้ ง ขึ้ น ทั น ใ ด
ขอให้ฉันรักเธอได้ไหม

 แ ม้ ต้ อ ง แ ล ก กั บ ค ว า ม เ สี ย ใ จ    ก็ เ อ า


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ตั ว เ ล็ ก

[/color]


บันทึกการเข้า
kwang
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #47 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2009 : 00:03:33 »

ไ ม่ มี เ ธ อ แ ล้ ว   . .   ไ ม่ มี

รู้ สึ ก ไ ด้ ถึ ง สิ่ ง ดี ๆ   ใ น ค ว า ม เ ห ง า

โ ก ห ก ตั ว เ อ ง     โ ก ห ก หั ว ใ จ     แ ม้ ไ ม่ เ ห็ น ใ ค ร   ไ ม่ เ ห็ น เ ง า

ก็ ข อ แ ค่ มี เ รื่ อ ง เ ล่ า   น า ที ที่ เ ห ง า  . .   ห ล่ อ เ ลี้ ย ง ใ จ


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ตั ว เ ล็ ก


[/color]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 สิงหาคม 2009 : 15:02:08 โดย • ตั ว เ ล็ ก • » บันทึกการเข้า
-`๏'’- G e n i 3 -`๏'’-
พันจินตนาการ
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 244


~ O r d i n a r y G i r l ~


« ตอบ #48 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2009 : 21:27:17 »

ถึ ง เ ว ล า ที่ ฉั น ค ว ร จ ะ เ ข้ า ใ จ


และยอมรับความจริงให้ได้ ว่าฉันไม่ใช่ใครที่เธอห่วงหา


แ ม้ พ ย า ม ย า ม ข น า ด ไ ห น ก็ ไ ม่ เ ค ย ถึ ง ค รึ่ ง ใ จ เ ธ อ สั ก ค ร า


เดินเข้าออกประตูแห่งน้ำตา ตลอดเวลาที่มีกัน


เ พี ย ง พ อ แ ล้ ว สำ ห รั บ ค ว า ม อ ด ท น[/b]


กี่หมื่นครั้งกี่พันหน ฉันก็ยังไม่ได้เป็นคนๆ นั้น


ฉั น เ ห นื่ อ ย ฉั น ท้ อ ห ม ด แ ร ง ง อ น ง้ อ เ ป็ น ค น สำ คั ญ

หากรักต้องบั่นทอนตัวเองถึงเพียงนั้น


แ ค่ นี้ ล ะ พ อ กั น ส รุ ป สั้ น ๆ ฉั น ย อ ม (แพ้)


...................................................................................................


-`๏’- G e n i 3 -`๏’- [/size][/color]
บันทึกการเข้า

ครูที่แท้ ไม่ใช่ผู้ที่มีนักเรียนมากที่สุด แต่คือผู้ที่สร้างครูมากที่สุด
ผู้นำที่แท้ ไม่ใช่ผู้ที่มีบริวารมากที่สุด แต่คือผู้สร้างผู้นำมากที่สุด
กษัตริย์ที่แท้ ไม่ใช่มีไพร่ฟ้าประชาชนมากที่สุด แต่คือผู้นำคนเข้าถึงความสูงส่งมากที่สุด
บรมครูที่แท้ หาใช่ผู้ที่มีความรู้มากที่สุด แต่คือผู้ที่นำคนมากที่สุดเข้าถึงความรู้
และพระเจ้าที่แท้ ไม่ใช้ผู้ที่มีผู้รับใช้มากที่สุด แต่คือผู้รับใช้มากที่สุด

สนทนากับพระเจ้า การพูดคุยที่ไม่ธรรมดา เล่ม 1
kwang
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #49 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2009 : 19:59:57 »ฉั น ไ ม่ รู้ ว่ า จ ะ ผ่ า น วั น นี้ ไ ป อ ย่ า ง ไ ร
หากไม่ได้พบเจอความเสียใจ และปวดร้าว

น้ำ ต า จ ะ อ อ ก ม า ท า ง ไ ห น   เ พื่ อ บ อ ก ค ว า ม นั ย สั ก ค รั้ ง ค ร า ว
ว่าความรักคือเรื่องราว ที่ฉันเจ็บร้าวสักเท่าใด


ฟั ง ฉั น ไ ห ม   . . ห า ก ฉั น มี อ ะ ไ ร ที่ ยั ง รู้ สึ ก
เพียรเขียน เพียรนึก  ให้อารมณ์ตกผลึกเป็นคำไข

ค ว า ม เ ศ ร้ า มั ก มี เ ห ตุ ผ ล    ที่ ค น อ ย่ า ง ฉั น อั บ จ น ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
รู้แค่ต้องร้องไห้  หากเผลอใจนึกถึงวันดีๆ


ฉั น ไ ม่ รู้     เ พ ร า ะ เ ห ตุ ผ ล ก ล ใ ด
ความสุขของวันดีๆจึงหล่นหายได้เพียงนี้

จ น ฉั น เ กื อ บ ลื ม ไ ป แ ล้ ว ว่ า เ ค ย มี
แค่อยากอุ่นใจบ้างบางนาที  ที่นึกถึงเธอ


จึ ง อ ย า ก เ สี ย น้ำ ต า ใ ห้ ใ ค ร เ ห็ น    เ ป็ น ค รั้ ง สุ ด ท้ า ย
หวังความเศร้าจะหมดความหมาย  เมื่อมองเหม่อ

ข อ เ ก็ บ เ ป็ น ค ว า ม ลั บ ต ล อ ด ไ ป    ไ ม่ ใ ห้ มี ใ ค ร ม า ค้ น เ จ อ
เพื่อให้ฉันได้มีเธอ  ไว้เจ็บช้ำพร่ำเพ้อ . .   เ  พี  ย  ง  ลำ  พั  ง


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ตั ว เ ล็ ก
[/color]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 สิงหาคม 2009 : 15:01:06 โดย • ตั ว เ ล็ ก • » บันทึกการเข้า
ดาวดวงเดิม
ผู้ดูแล
พันจินตนาการ
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 690


~ เ ธ อ ยั ง ค ง มี ฉั น ~


« ตอบ #50 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2009 : 14:07:12 »

น้ำ ต า ไ ม่ อ า จ บ อ ก เ ล่ า . . เ รื่ อ ง ร า ว

ใจหนึ่งดวงที่รานร้าว..ไม่อาจบอกเล่ากับใครคนไหน


ห า ก เ ธ อ ห ยุ ด ม อ ง ดู สั ก นิ ด . .
 ก่ อ น จ ะ ก้ า ว อ อ ก จ า ก ชี วิ ต ฉั น ไ ป

บอกกับฉันได้ไหม..เธอเห็นสิ่งใดในแววตา


ที่ ต ร ง นี้ . . ผู้ ห ญิ ง ค น นี้

หลงเหลือบ้างไหม..ความรู้สึกดี-ดี..ที่เธอเคยถามหา


รั ก เ ธ อ น้ อ ย ล ง   ก็ เ ป ล่ า เ ล ย . .
สิ่ ง ที่ ต อ บ แ ท น ค ว า ม คุ้ น เ ค ย . . ก ลั บ เ ป็ น ค ว า ม เ ห ว่ ว้ า

เก็บไว้ได้ไหมคำล่ำลา..อย่าใช้มันตอกย้ำความไร่ค่า..ของฉันเลย
[/size]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 สิงหาคม 2009 : 14:09:19 โดย ดาวดวงเดิม » บันทึกการเข้า

นิ ย า ม ที่ ตี ค่ า ฉั น  คื อ - - ค น เ ค ย รั ก

แ ต ก ต่ า ง กั น ยิ่ ง นั ก - - กั บ ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ฉั น

ถ้ า ถ า ม ว่ า เ ธ อ คื อ ใ ค ร - - ฉั น จ ะ ต อ บ ว่ า คื อ ค น สำ คั ญ

ที่ จ ะ ยิ่ ง มี ค่ า ขึ้ น ทุ ก วั น - - ใ น วิ น า ที ถั ด ไ ป

. . . S o M e - O n e - L o V e - Y o U
magictear
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #51 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2009 : 18:44:59 »
คุ้ น ยิ่ ง ก ว่ า คุ้ น
ฉันเห็นคุณอยู่ตรงหน้า

ม อ ง เ มื่ อ ม อ ง ม า
ในแววตาก็สั่นไหว

ใ ก ล้ เ สี ย เ กิ น ใ ก ล้  
จนเหมือนขาดอะไรไป

ใ ช่ ไ ห ม คุ ณ ใ ช่ ไ ห ม
ที่ไม่ใช่ในความจริง

แ ห่ ง ใ ด ใ น คิ ด ถึ ง
อันซาบซึ้งและสวยยิ่ง

ภ า พ ล ว ง ยั ง ช่ ว ง ชิ ง
ให้เป็นจริงยิ่งกว่าใด

ฉั น มี คุ ณ อี ก ค รั้ ง
ในภวังค์ความสดใส

ห ม ด จ ด ห ม ด หั ว ใ จ
และร้างไร้เพราะไม่มี

ห วั ง เ สี ย เ กิ น ห วั ง
ว่าคุณยังอยู่ตรงนี้

ห ลั บ ต า สั ก น า ที
วันแสนดีไม่มีจริง

................................................

เราจากกันเมื่อฉันตื่น

***

Magictear

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 พฤศจิกายน 2009 : 01:24:48 โดย magictear » บันทึกการเข้า
magictear
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #52 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2009 : 23:10:54 »


ฤ ดู ก า ล ฝ น ด า ว กี่ ค ร า ว ใ ด      
จะมีไหมอุ่นไอในลมหนาว      

เ ป็ น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง แ ห่ ง ฝั น อั น ส ก า ว      
สักชั่วครั้งชั่วคราวให้ชื่นใจ      


แ ม้ เ ป ล่ ง แ ส ง ร ะ ยิ บ ชั่ ว พ ริ บ ต า      
ก่อนดิ่งคว้างจากฟ้าลงมาใกล้      

แ ผ่ น ดิ น ต่ำ ก็ สู ง ค่ า ม า ค รึ่ ง ใ จ      
และมียิ้มสดใสได้เหมือนฟ้า      


น้ำ ต า ด า ว ห ลั่ ง ริ น ใ ห้ ดิ น รั บ      
ดินจะซับความทุกข์ยากให้มากกว่า      

ป ล อ บ ป ร ะ โ ล ม เ ช็ ด ค ร า บ อ า บ น้ำ ต า      
ให้เธอกลับไปบนฟ้าอีกคราครั้ง      


ข อ เ ธ อ จ ง จ า ก ไ ป ไ ม่ ห ว น ก ลั บ      
ขอฉันนับคืนร้างอยู่ข้างหลัง      

บ น ผื น โ ล ก ต่ า ง ฟ้ า เ ม ฆ ม า บั ง      
ฉันก็ยังพูดจาภาษาดิน      


ฤ ดู ก า ล ฝ น ด า ว อี ก ค ร า ว ค รั้ ง      
หวังฉันหวังเราไม่พบเราจบสิ้น

ด า ว ด ว ง เ ดิ ม อ ย่ า ท อ น ค่ า ม า สู่ ดิ น
เธอเจ็บช้ำและฉันชินครั้งเดียวพอ


ป ร ะ ดั บ ดิ น ด้ ว ย ฝุ่ น เ จื อ เ มื่ อ ด า ว ห า ย
แต้มฝุ่นพรายให้พราวค่านัยตาต่อ

อุ่ น แ ส ง ด า ว โ ป ร ย ปั น อั น ล อ อ
ขอฉันขอฝันในฝุ่นอุ่นกว่าดาว


อุ่ น แ ส ง ด า ว ไ ม่ ถึ ง ดิ น ถิ่ น ที่ ร อ
ขอฉันขอน้ำตาหนุนอุ่นกว่าดาว

.........................................................

ฝุ่นอาจทำให้คนมีน้ำตา
 
แต่ไม่เคยทำให้ใครร้องไห้
 
รู้อะไรมั้ย
 
ว่าฝุ่นนั้นช่างอบอุ่นเหลือใจ

 

***

Magictear

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 พฤศจิกายน 2009 : 01:22:38 โดย magictear » บันทึกการเข้า
magictear
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #53 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2009 : 00:11:38 »

ฉั น มี ตั ว ต น อ ยู่ ต ร ง นี้
บนแผนที่ไร้ทางร้างจุดหมาย

มี ร อ ย ย่ำ เ ห ยี ย บ ว า ด เ ห นื อ ห า ด ท ร า ย
ใต้รองเท้าเปล่าดายแห่งวันวาน


ฉั น มี ตั ว ต น อ ยู่ ต ร ง นั้ น
ในกระจกความฝันของวันผ่าน

เ ป็ น ก้ อ น ก ร ว ด ภ า ย ใ ต้ ด อ ก ไ ม้ บ า น
มีรอยยิ้มในม่านน้ำตานอง


ฉั น มี ตั ว ต น อ ยู่ ต ร ง นี้
ในแสงสีสงบงามความเศร้าหมอง

เ ป็ น ด ว ง ต า บ อ ด ใ บ้ เ มื่ อ ใ ช้ ม อ ง
มีเสียงร้องร้างไร้ใครได้ยิน


ฉั น มี ตั ว ต น อ ยู่ ต ร ง ไ ห น
บนท้องฟ้า หาดทราย หรือก้อนหิน

ด ว ง ด อ ก ไ ม้    ก า ล เ ว ล า    น้ำ ต า ริ น
จะยอมให้เธอกลืนกินจนสิ้นใจ


เ ธ อ มี ตั ว ต น อ ยู่ ต ร ง นั้ น
ในสายลมสงบงันไม่เคลื่อนไหว

บ น ล า น ก ว้ า ง ฉั น จ่ อ ม จ ม ส า ย ล ม ไ ก ว
กล่อมดวงใจสู่ฝันนิรันดร


...................................................


ในสายลมที่หยุดการเคลื่อนไหว
ฉันจะกล่อมดวงใจ..ที่นั่น


***
Magictear


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 พฤศจิกายน 2009 : 12:31:08 โดย magictear » บันทึกการเข้า
= สิ้ น ฝั น =
สมาชิก
**
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 14

ขออยู่อย่างชายที่สิ้นฝัน


« ตอบ #54 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2009 : 15:35:09 »

ค่อยๆหายงง  กลอนบทสุดท้ายของคุณตัวเล็กโดนใจสุดๆ
ขออนุญาตแอบจำจังหวะลีลาไปลองหัดดูนะครับ
สักวันคงจะเขียนได้งดงามเช่นนี้บ้าง
ยังมือใหม่ครับ   แล้วพบกันใหม่
บันทึกการเข้า
kwang
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #55 เมื่อ: 09 มกราคม 2010 : 23:22:13 »

ค่อยๆหายงง  กลอนบทสุดท้ายของคุณตัวเล็กโดนใจสุดๆ
ขออนุญาตแอบจำจังหวะลีลาไปลองหัดดูนะครับ
สักวันคงจะเขียนได้งดงามเช่นนี้บ้าง
ยังมือใหม่ครับ   แล้วพบกันใหม่


งงเหรอคะ 
นี่ขนาดเขียนเองยังไม่ค่อยเข้าใจเลยค่ะ
ตัวเล็กก็มือใหม่หัดขับเหมือนกัน
ทำไมถึงอยากเขียนกลอนงามๆเหรอคะ
หรือว่าเป็น ...

 ตกใจ
บันทึกการเข้า
= สิ้ น ฝั น =
สมาชิก
**
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 14

ขออยู่อย่างชายที่สิ้นฝัน


« ตอบ #56 เมื่อ: 10 มกราคม 2010 : 19:30:03 »

เป็นผู้ชายอยากเขียนกลอนงามๆไม่ได้หรือ จะว่าเป็นตุ๊ดใช่ป่ะเนี่ย
ชั้นผู้ชายนะยะ
บันทึกการเข้า
RIAM
สมาชิกใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1


« ตอบ #57 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2010 : 14:39:28 »

รัยกันเนี่ย
 ยิงฟันยิ้ม ตกใจ[/left]]
[/ftp]
บันทึกการเข้า
Ryuu
L'homme invincible.
พันจินตนาการ
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 805« ตอบ #58 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2010 : 00:28:34 »

ยืมรูปหน่อยนะครับ ชอบรูปนี้จังแลความโศกโลกความเศร้าเพียงเหงาจิต
นิรมิตโลกเงียบเปรียบตัวฉัน
มีไม้งามรามเรียงอยู่เคียงกัน
แต่ว่ามันดำมืดจึงจืดไป

มีแต่ฉันนั่นไงอยู่ในภาพ
ใครจะทราบว่าฉันอยู่ตรงไหน
คนอย่างฉันคนนี้จะมีใคร
มาสนใจเรื่องราวคราวค่ำคืน

เพียงแต่งแต้มแสงขาวเข้าไปบ้าง
ความอ้างว้างต่างไปใช่รูปอื่น
คนมากมายมองฉันนั้นเฝ้ายืน
ภาพดาษดื่นดูงาม 'ความเดียวดาย'

ฉั น มี ตั ว ต น อ ยู่ ต ร ง นี้
บนแผนที่ไร้ทางร้างจุดหมาย
ฉันยืนยัดชัดเจนราวเส้นลาย
คนมากมายมองฉันนั้นเฝ้ายืน
บันทึกการเข้า

As you hate to admit it; there were some things even blood, sweat, toil and tears could not accomplish.
tualex
สมาชิกใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1« ตอบ #59 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2010 : 11:10:57 »

เศร้าเหลือร้าย..
บันทึกการเข้า

"ร่างกายของเราอยู่ไกลกัน
ทว่าสายตาของเราจับจ้องตัวหนังสือตัวเดียวกัน
หากจะกล่าวให้โรแมนติกสักนิดคงพูดได้ว่า
เราสบสายตากันผ่านตัวหนังสือ
ตัวหนังสือที่อยู่ในดวงตาของฉันตอนเขียน
เป็นตัวเดียวกันกับที่อยู่ในดวงตาของเธอตอนอ่าน.."
หน้า: 1 2 3 [4] 5 ขึ้นบน พิมพ์ 
« หน้าที่แล้ว ต่อไป »
กระโดดไป:  


เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น

กาแฟ ร้อยตะวัน กลอน บทกลอน บทกวี ร้อยความฝัน พันจินตนาการ

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2015, Simple Machines | Thai language by ThaiSMF
.::: Theme & Graphic designed by Thanarath Sawasdichai :: www.dreampoem.com supported by Roytawan Coffee :: © 2002-2010 DreamPOEM.COM All Reserved. :::.